Освітня програма на 2018-2019 н.р.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 1. Призначення та місія Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка»
 2. Нормативно-правове  забезпечення
 3. Опис «моделі» компетентного випускника
 4. Мета та завдання освітнього процесу
 5. Особливості організації освітнього процесу
 6. Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника
 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
 Освітня програма дошкільного навчального закладу «Ластівка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм, нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей)
РОЗДІЛ 1.
Призначення та місія 
 Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка»
Охтирський дошкільний навчальний заклад «Ластівка» спрямовує свою діяльність у 2018/2019 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти згідно річного плану роботи.
Дошкільний навчальний заклад «Ластівка», це заклад де забезпечено ефективну форму здобуття дошкільної освіти.  
Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку.
Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» - заклад суспільно-динамічної діяльності, комфортний осередок, в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Для дітей у закладі організовано роботу гуртків для дітей віком від 4 до 6 (7) років та консультативний центр для дітей, що виховуються в умовах сім’ї і батьків (законних представників).
      Відповідно до вирішення ключових завдань у 2018/2019 навчальному році, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти «Ластівка» буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.
Місія дошкільного навчального закладу «Ластівка» полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку і є головним критерієм оцінки його результату.
Реалізація місії закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя, що сприяє розвитку фізичного, психічного, соціального здоров’я та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи. 
Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:
 • збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;
 • створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);
 • сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого «Я»;
 • забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;
 • всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;
 • створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування. 
РОЗДІЛ 2
Нормативно-правове  забезпечення  діяльності  Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка»
                   
 
       Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» комунальної форми власності у своїй діяльності керується такими нормативно - правовими документами:
         - Конституція України;
         - Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
         - Конвенція  ООН про права дитини;
          - Базовий  компонент дошкільної освіти України.
         -Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305;
          - Примірне положення "Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю", затверджене наказом Міністрества освіти і науки України від 23.03.2005 № 178;
             -Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553;
              -Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 ( із змінами);
             -Положення про порядок здійснення інноваційної освітної діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522;
             - Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633;
             - Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473), 
             - Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;
              -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»;
              - Інструктивно-методичний лист МОН молодь спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;
               -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»;
                -Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого дошкільного віку» від 19.08.2011 р. № 1/9-634;
               - Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 №1/9-249);
              - Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 №1/9-396;
              -  Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 25.07.2016№1/0-396)
 
РОЗДІЛ 3
Опис «моделі» компетентного випускника
Визначення основних концептуальних засад організації життєдіяльності дошкільного закладу зумовлює потребу чіткої вибудови моделі дитини – випускника в контексті ціле покладання.
Характеристика складається з таких параметрів.
 1. Фізично розвинений дошкільник має добре здоров'я, характеризується умілістю (м'язовою та предметно-практичною), вправністю, здатністю визначити свою стать та подбати про свою власну безпеку.
 2. Емоційно розвинена дитина вирізняється оптимістичним самопочуттям, розуміється на основних емоціях і почуттях, емоційно сприйнятлива, здатна утримуватися від негативних проявів, регулювати свій настрій.
 3. Соціально розвинений дошкільник добре адаптується до нових умов, вміє налагодити з іншими взаємодію, орієнтується у проявах схвалюваної та неприйнятної поведінки, поводиться відповідально.
 4. Морально розвинена особистість диференціює поняття «добро» і «зло», характеризується правилодоцільною пове­дінкою, толерантністю, здатністю допомагати іншим, правдивістю, совісністю.
 5. Дитина, в якої сформована довільна поведінка, має набір таких основних вольових якостей, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість, сміливість.
 6. Пізнавальний розвиток засвідчує здатність дошкільника проявляти допитливість, уміння спостерігати, аналізувати, міркувати, збирати інформацію, знаходити відповіді на незрозуміле.
 7. Мовленнєвий розвиток характеризується уміннями правильно вимовляти звуки, активно спілкуватися з допомогою мови, грамотно будувати речення, мати збалансс ний лексичний запас з кожної сфери життєдіяльності.
 8. Математичні вміння дошкільника полягають у зд ності лічити, вимірювати, класифікувати, співвіднось розв'язувати елементарні арифметичні задачі тощо.
 9. Ігрові вміння дитини проявляються в її спроможн продукувати сюжет, пов'язувати його з реальним жи адекватно виконувати різноманітні ролі, узгоджувати с поведінку з іншими, дотримуватися ігрових правил, використовувати ігрові матеріали, радіти спільності.
 10. Навчальні вміння засвідчують здатність слухати чути дорослого, адекватно реагувати на його вимоги, ор ганізовувати власну діяльність, вчиняти раціонально, кой тролювати свої дії, адекватно оцінювати навчальні дося нення.
 11. Художньо-естетичний розвиток дошкільника засвідчується поінформованістю в основних видах мистецтві володінням художніми навичками і технікою, елементарний художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах.
 12. Екологічний розвиток дитини характеризується її здатністю реагувати на красу природи, бережливо ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стани, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.
 13. Розвиток позитивного самоставлення дитини засвідчується інтересом до власної зовнішності, внутрішнього життя, поведінки, досягнень; здатністю орієнтуватися у власних чеснотах і вадах, прагненням заслужити схвалення авторитетних людей, умінням реалізувати свої можливості та захистити власні інтереси.
 14. Креативний розвиток засвідчується вмінням продукувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, відходити від заданих шаблонів, швидко мислити, виявляти дотепність, реалізовувати задумане, вдаватися до аналогій, цікавитися парадоксами, виявляти почуття гумору, виділяти істотне, правильно прогнозувати.
Соціальний розвиток дитини відбувається під впливом оточуючого середовища та соціального виховання, спрямованого на засвоєння за­конів соціуму, принципів людського буття, прийняття кодексу прав та обов'язків стосовно себе та інших.  Дитина, зростаючи, поступово освоює соціум: спочатку найближче оточення, яке становлять родина, близькі дитині люди, що перебувають поряд. Закони буття, засвоєні в сімейному вихованні, стають підґрунтям в освоєнні наступного шару, входженням дитини у віддалений, хоча ще досить близький, зрозумілий, більш широкий світ, в якому чинні нові закони, де в житті доводиться стика­тися з різними людьми, які виконують різні соціальні ролі. Поступово збагачується світогляд дитини, коли вона ознайомлюється з широким, великим світом, опановуючи первісні знання суспільно-політичного, географічного, культурознавчого змісту.
Становлення особистості дошкільника відбувається в соціальних стосунках під час опанування предметного й природного світу.  Завдання педагогів і батьків — забезпе­чити активну соціальну практику для особистісного зростання, під час якої дитина вчитиметься розуміти й соціально адекватними способами виражатиме свої емоції, усвідомлюватиме свої потреби, обстоюватиме свою позицію, розумітиме свої можливості.

РОЗДІЛ 4
 
Мета та завдання освітнього процесу
 
Мета освітньої  програми ДНЗ «Ластівка»  на період 2018-2019 рр.:
Створення в закладі дошкільної освіти інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.
 
Основними завданнями виступають:
 1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення
- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);
-нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інноваційних технологій);
- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.
 
2. Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.
 
3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:
- освіти і розвитку дітей раннього віку;
- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;
- психолого-педагогічної компетентності по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю;
- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;
- використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі;
- впровадження маркетингово-фінансової діяльності, що дозволяє залучити додаткове фінансування до освітнього процесу.
 
4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.
 
5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.
5.Розвиток системи управління ДНЗ на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.
 
При цьому пріоритетними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти є:
 • Забезпечення якості дошкільної освіти шляхом успішного проходження вихованців ДНЗ моніторингу результативності навчання і виховання.
 • Формування технологічної складової педагогічної компетентності педагогів (впровадження сучасних прийомів і методів навчання, інформатизація освіти).
 • Оволодіння педагогічним моніторингом: уточнення критеріїв оцінки освітньої діяльності дітей через поетапне впровадження інтегральної системи оцінювання, впровадження сучасних методик визначення результативності навчання і виховання.
 • Розвиток системи додаткових освітніх послуг в рамках єдиних підходів до виховання і навчання з метою обліку всіх інтересів учасників освітнього процесу.
 • Формування громадянської позиції (толерантності) у всіх суб’єктів освітнього процесу.
 • Розширення способів і методів формування цінностей сім’ї в області здоров’язбережувальних технологій.
 • Створення системи підтримки здібних і обдарованих дітей і педагогів через фестивалі, конкурси, проекту діяльність.
 • Підвищення професійної майстерності педагогів на базі ДНЗ
 • Розширення зв’язків з закладами-партнерами.
Прогнозований результат освітньої програми
 
Для вихованців і батьків:
 
 • кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;
 • міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального педагогічного і медико-соціального супроводу для кожної дитини;
 • кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ДНЗ, можливість вибору додаткових програм розвитку;
 • якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;
 • система додаткової освіти доступна і якісна.
Для педагогів:
 • кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;
 • кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;
 • буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;
 • підтримка інноваційної діяльності.
Для ДНЗ «Ластівка»
 
 • буде налагоджена система управління якістю освіти дошкільників;
 • органи державного і місцевого самоуправління закладом забезпечать підвищення якості освіти дітей і розширення позабюджетних коштів;
 • розвиток співробітництва з іншими соціальним системами;
 • будуть поновлюватися і розвиватися матеріально-технічні і медико-соціальні умови перебування дітей в ДНЗ.
РОЗДІЛ 5
 
Особливості організації освітнього процесу
 
Освітній процес в ДНЗ «Ластівка» будується на відповідному програмно – методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України і парціальні програми:
 
Програма та методичне забезпечення Автор
Комплексні освітні програми:
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
 
Кононко О.Л.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку Піроженко Т.
Парціальні освітні програми:
«Граючись вчимося. Англійська мова»
Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.
«Казкова фізкультура» Єфименко М.М
«Скарбниця моралі» Лохвицька Л.В.
«Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В.
 
     На основі цих програм буде здійснюватися цілеспрямований поступовий розвиток  закладу дошкільної освіти як цілісної системи; планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів.
Форми організації освітнього процесу такі:
- колективна, індивідуально  - групова,  індивідуальна;
-типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
розподіл фронтальних, індивідуально–групових занять на тиждень проводився згідно гранично-допустимого навантаження на одну дитину.
Тривалість фронтальних занять становить:
у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин
у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;
у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;
у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями становить не менше 5-10 хвилин.
Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 
У дошкільному закладі «Ластівка» планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
        Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.
        Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.
Фізичне виховання дітей передбачає проведення:
 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:
 • у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;
 • від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.
    Організація освітньої роботи в закладі протягом 2018/2019 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком: пізнавально-творчий та продовжити роботу профільних груп:
* сенсорно-пізнавальний розвиток   -  група раннього  група «Яблучко»;
*  сенсорно-пізнавальний розвиток   -  група раннього  група «Суничка»;
* пізнавально-творчого спрямування -  група за методикою Зайцева   мол. дош. віку 5 р.ж. «Малинка»; 
* пізнавально-творчого спрямування - група мол.дош. віку  за методикою ТРВЗ 5р.ж. «Вишенька»;
* художньо-творчого спрямування - група ст.дош. віку  6р.ж.«Калинка»;
    В освітньому процесі враховано використання інноваційних педагогічних технологій, а саме:
 
Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини Автор: Піроженко Т.О.
ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань)  Автори: Альтшуллер Г. С.
 
Методика раннього читання за М.Зайцева Автор: М.Зайцев
Палички Кюїзенера Д.Кюїзенер
Мнемотехніка Г.Чепурний
Коректурні таблиці К.Гавриш
Технологія музичного виховання за системою К.Орфа   К.Орфа  
 
 Упродовж навчального року в дошкільному закладі буде організовано роботу  5 гуртків:
-«Весела аеробіка»(фізкультурно-оздоровчий);
-«У пошуках знахідок» (пошуково-дослідницький);
-«Танцювальна мозаїка» (художньо-естетичний);
-«Умілі рученята»  (художньо-творчий );
-«Англійський для малюків» (мовний).
РОЗДІЛ 6
Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника.
Основні показники реалізації освітньої програми
    З метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі здійснюватиметься моніторинг досягнень дітей молодшого дошкільного віку за Херсонською моделлю (Херсонська академія неперервної освіти) та старшого дошкільного віку за квалімктричною моделлю (Моніторинг якості дошкільної освіти:кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини).
    Завдання моніторингу:
• безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
• здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;
• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;
• залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти   ДНЗ «Ластівка».
 
№ з.п. Заходи Мета Термін виконання
1. Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей у різних сферах життєдіяльності за освітніми лініями у групах загального розвитку жовтень, квітень
Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня  розвитку січень
(у разі    необхідності)
Виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
Визначення рівня шкільної зрілості в старших групах
2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності у сферах життєдіяльності, визначення проміжних результатів. 1 раз на квартал
3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щотижнево
4. Анкетування, тестування педагогів, батьків     Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів Визначення рівня професійної  компетентності педагогів Вересень, квітень
6. Моніторинг стану здоров'я дітей Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
7. Моніторинг стану захворюваності дітей  та відвідування ДНЗ Визначення індексу здоров'я дошкільників 1 раз на місяць, 1 раз на квартал
8. Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
9. Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень
 
Основні показники реалізації освітньої програми
Виконання освітньої програми дасть змогу:
 • удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;
 • забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;
 • створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;
 • забезпечити компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;
 • розширити спектр додаткових освітніх послуг;
 • забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;
 • задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;
 • удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;
 • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 • упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 7
Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
  В ДНЗ «Ластівка» створена необхідна методична база, яка спрямована на реалізацію завдань комплексу освітніх програм розвитку дитини та додаткового компоненту освіти.
  Забезпечення змісту навчання досягається за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», парціальними програмами.  
  Головним завданням методичної служби є постійна робота щодо педагогічної зрілості вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість.
Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:
 • стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;
 • формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;
 • удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими психозберігаючими педагогічними технологіями;
 • удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;
 • формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї навчально-виховної діяльності;
 • виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик.
   Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.
Особистісна компетентність визначається комплексом особистісних якостей та вмінь, а саме:
інтелектуальних (креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості);
моральних (щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо);
емоційних (врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття);
вольових (наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо);
перцептивних (спостережливість, сприятливість, вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати);
контрольно – оцінних (схильність до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатність використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження).
Соціальна компетентність 
 
педагога означає сформованість таких умінь:
уміння поважати дошкільника (ставитися до нього як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності);
уміння розуміти вихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість);
уміння допомагати і підтримувати дитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання);
уміння домовлятися, укладати з вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшим емоційними витратами розв’язувати їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам);
Уміння бути самим собою (зберігати свою індивідуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути «як усі», мати своє особистісне та професійне обличчя).
  Колегіальність методичної роботи та урахування індивідуальних особливостей кожного педагога є умовою і показником ефективності її організації.
 
Модель діяльності психологічної служби
         Сутність діяльності психологічної служби дошкільного закладу – у супроводі дитини в процесі її навчання і виховання на основі втілення особистісно-орієнтованого підходу. У цій моделі передбачається система професійної діяльності практичного психолога у взаємодії з педагогами, спрямовану на підтримку соціально-психологічних умов для успішного навчання, виховання і психічного розвитку дитини. 
 Мета діяльності психологічної служби:
Створення умов для емоційного благополуччя, захист прав та інтересів дитини в освітньому процесі дошкільного закладу та сім’ї, сприяння успішній соціалізації дитини на етапі переходу до початкової освіти.
Створення механізму надання освітніх послуг дітям, які не можуть відвідувати дошкільний заклад на засадах соціально-педагогічного патронату у взаємодії з педагогами та батьками.
 Завдання психологічного супроводу:
Створити в дошкільному закладі атмосферу цінності внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетності потреб, цілей, і цінностей її розвитку.
 Створити умови для самостійного творчого засвоєння дітьми системи відносин з світом і самою собою.
Створити у рамках об’єктивно даного соціально-педагогічного середовища умови для максимального сприяння її особистісному розвитку.
Створення умов для надання рівних можливостей для отримання дошкільної освіти дітям, які не можуть відвідувати дошкільні заклади за станом здоров’я.
Концептуальні компоненти діяльності психологічної служби:
Систематично відстежувати психолого-педагогічний статус дитини і динаміку її психічного розвитку у процесі виховання і навчання у закладі дошкільної освіти.
Створити соціально-психологічні умови для розвитку особистості дітей та їх успішного навчання.
Створити спеціальні соціально-психологічні умови для надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.


Коментарі:


Ім’я: