Звіт
директора (завідувача)
 Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської ради Сумської області
Гончаренко М.В.
на загальних зборах колективу та батьків
за 2018-2019 навчальний рік
 
     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».
Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цівільну оборону»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
- Програми «Освіта.Україна ХХІ століття»
А також згідно з власним Статутом, Програмою розвитку та річним планом роботи.
 
Загальна характеристика
     ДНЗ «Ластівка» функціонує з 1963 року, розміщений у пристосованому приміщенні. Загальна площа приміщень -  578.6 м.кв.  Площа присадибної ділянки –  0,4390кв.м.  Засновником і власником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада.
      У закладі протягом 2018-2019 року працювали такі групи: 1 група раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку (4-й і 5-й рік життя) та 1 група для дітей старшого дошкільного віку. Всього на кінець навчального року в закладі нараховується  124  діт. З них раннього віку - 25, молодшого дошкільного - 73 , старшого - 26 .
Проектна потужність дошкільного закладу – 42 місця.
Дошкільний навчальний заклад працює за п′ятиденним робочим тижнем, за режимом перебування дітей :
 10,5 годинним – 1група ( 7.00 – 17.30)
 12 годинним – 1група (6.30 – 18.30 )
  9-годинним 3 групи (7.30-16.30)
     Упродовж навчального року для дітей проводяться канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться: орієнтовно – літні (90 календарних днів) з 1 червня по 31 серпня, осінні (5 календарних днів) з 24 жовтня  по 28 жовтня, зимові (10 календарних днів) з 31 грудня по 09 січня, весняні (10 календарних днів) з 26 березня по 01 квітня.
      З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо – естетична робота. В закладі визначена українська мова навчання та виховання.
    Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.
       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
   Сьогодні - це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:
1.Формування соціальної компетентності дітей та досвіду моральної поведінки через ігрову діяльність.
2.Продовжувати забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційні сучасні технології.
3. Продовжувати поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників через застосування музейної педагогіки.
4. Продовжити роботу по забезпеченні наступності в реалізації завдань виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.
      Розподіл навчального, максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня, побудований з урахуванням змісту Державної базової програми відповідно до вимог визначених МОН і МОЗ України. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.
 
Аналіз кадрового складу:
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:
Всього педкадрів – 15 з них:
завідувач 1
вихователь-методист 1
музичний керівник 1
інструктор з фізичної культури 1
практичний психолог 1
вихователі 10
 
Освітній рівень
вища освіта 11 (73%)         
середня спеціальна 4   (27%)
 
Педагогічний стаж із загальної кількості
До 5 років 4 27%
5-10 років 3 20 %
10-20 років 2 13%
20-25 років 2 13%
Від 25 років 4 27%
 
Кваліфікаційний рівень педагогів
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 5    33  %
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» 4 27 %
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» 4    33 %
Звання «вихователь-методист» 1     7 %
 
У закладі розроблений Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічними працівниками до 2020 року
     Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом  Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту  України  від 20.12.2011  № 1473.
       Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу не змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації та курсовій перепідготовці педагогів. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінари, творчі звіти, тренінги, вивчення новацій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, участь у творчих міських та обласних  конкурсах, систематичне відвідування педагогами міських методичних заходів. Кожен педагог із метою підвищення професійного рівня брав участь у методичному навчанні відповідно до теми самоосвіти. За наслідками атестації вихователь Терешкова А.О. відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії». Курсову перепідготовку педагогічні працівники «Ластівка» проходять на базі  Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  відповідно до замовлення. Відповідно плану про курсову перепідготовку практичний психолог Бойко І.Б. проходила курси на базі  Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти  відповідно до замовлення..
        В цілому робота колективу  відмічається стабільністю та позитивною результативністю.
       Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.  План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.
       Планування роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року та листа «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019році».
Створення умов для освітньо-виховного процесу та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
      Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.
     Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.
    Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками з розвитку мовлення та художньої літератури (демонстраційні матеріали), науковою, навчально-методичною літературою.
    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Скарбничка вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Бібіліотечка вихователя дитячого садка», «Фантазії вихователя»,  комплект «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скринька вихователя».
    Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів      підвищення кваліфікації при СОІППО. Вихователь Шевченко-Годун Н.С. відвідала у березні 2019 року творчу майстерню Шульги Л.М. «Шляхи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва» у м. Суми.
      Колектив працював в інноваційному режимі, результативно впроваджуючи сучасні методики та технології.
     Вихователь групи молодшого дошкільного віку «Суничка»  Шевченко-Годун Н.С. впроваджувала в роботу з дітьми інноваційну технологію «Мнемотехніку».
     Вихователь групи середнього дошкільного віку (5р.ж.) «Малинка» (Філатова Л.В.) ефективно впроваджувала палички Кюїзенера. Обрана методика допомогла вихователю реалізувати завдання з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», підвищити рівень інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку. І як результат 35% дітей уміють вправлятися у прямій і оберненій лічбі в межах 10.
     Вдало та результативно групами молодшого, середнього та старшого дошкільного віку впроваджувалася «Теорія розвитку винахідницьких завдань», за допомогою яких у дітей розвинута творча уява, пам’ять і увага.
     «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева, використовують в роботі педагоги група середнього дошкільного віку «Малинка», (Курнєва О.М.), «Вишенька» (Сокрута В.О.). І як  результат з 23 дітей 3 досконало володіють технікою читання група «Малинка», 6 дітей з 24 – група «Вишенька».
      Всі групи дошкільного закладу впроваджують в роботу коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш, О.Безсонова  «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей». Що дало можливість оптимізувати     навчально – пізнавальну діяльність завдяки уточненню  послідовності пошуково-орієнтувальних дій. Спонукати дітей творити, обмінюватися думками та міркуваннями, висловлювати свої пропозиції.
     Музичний керівник Масло Д.В., впроваджує в роботу методику К.Орфа, яка основана на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.  Свої успіхи діти демонстрували на святкових та тематичних ранках.
    Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводили тематичні, комплексні, інтегровані заняття в залежності від освітніх ліній розвитку Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Це дало можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвиненість, креативність, самостійність.   
      Підвищенню компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з мовленнєвого розвитку,  сюжетно-рольової гри, з морального виховання, занять з використанням інноваційних технологій. В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж усього заняття. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з дітьми, свої власні творчі родзинки.
     З метою поповнення розвивального середовища на протязі навчального року відбулися виставки презентації дидактичних посібників, ігор з морального виховання, сюжетно-рольових ігор, виготовлені руками педагогів.
    На належному рівні 24.04.2019 проведений родинний фестиваль «Родинне джерело». Підсумки фестивалю висвітлені на сайті.
    Упродовж поточного навчального року проводилася цілеспрямована робота по виявленню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Упродовж навчального року вивчалась система роботи вихователя Сокрути В.О., що атестувалася в поточному навчальному році на тему «Розвиток звязного мовлення дітей через використання коректурних таблиць. Вихователем Терешковою А.О. розроблено методичний посібник «Формування патріотичних почуттів в дітей дошкільного віку» вихователем – методистом Кулініч Л.І., розроблений методичний порадник для вихователів «Використання поезії у роботі з дітьми дошкільного віку». Творчою групою вихователів «Ми це робимо так» був розроблений методичний посібник по ознайомленню дітей дошкільного віку з українськими письменниками та поетами». Також цією ж групою вихователів згідно річного плану роботи була розроблена система роботи по сюжетно-рольовій грі. У складі ініціативної групи були розроблені лепбуки до тематичних блоків.
Цікавою виявилась робота в рамках Фестивалю гармонії руху у вересні  2018 року. В ході Фестивалю «Гармонія руху» освітня робота з дошкільниками була спланована за тематичними днями.
Інформація про хід проведеної роботи висвітлювалась  на сайті ДНЗ «Ластівка» в рубриках:  «Новини», « Фотогалерея».
       На базі ДНЗ «Ластівка» функціонувала Школа молодого вихователя (керівник Кулініч Л.І., вихователь-методист). Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.
     Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).
   Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.
   З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, залучення до участі в конкурсах та акціях.
      В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ «Ластівка» за 2018-2019  навчальний рік можна відзначити як достатній.
       У квітні 2019 року на базі нашого дошкільного навчального закладу пройшов  Тиждень безпеки на тему «Безпека життєдіяльності у дошкільному закладі», та  день ЦЗ, В цей день були проведені цікаві форми роботи з дітьми, кадрами, батьками.
       Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі в у 2018-2019н.р. було заплановано та проведено тематичний аналіз організації освітнього процесу: «Стан організації сюжетно-рольової гри в дошкільному закладі» (19-23.11.2018);
 • Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника, інструктора  з фізичної культури (11-14.02.2019);
 •  Стан роботи з формування морально-етичних норм у дітей дошкільного віку» (11-15.02.2019);
 • Стан організації життєдіяльності дітей раннього віку (19-23.03.2019);
 • Вивчення результативності гурткової роботи (08-12.04.2019);
 • Використання інноваційних технологій у освітньому процесі (01-05.04.2019);
      Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.
       У закладі 2 рази на рік проводиться діагностування рівня знань дітей дошкільних груп за лініями розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.
Аналіз результатів розвитку дітей молодшого та середнього дошкільного віку показав, що їх загальні показники на кінець року дали позитивну динаміку, в середньому по дошкільному закладу в цих групах високий рівень становить – 25 %, достатній – 53 %, середній – 18 % низький – 4 %.
    Узагальнені  результати педагогічного обстеження дітей  групи старшого дошкільного віку «Калинка», відповідно  до кваліметричної моделі  оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.
4 бали - комп-ція сформована в повній мірі 10 /  44%
3 бали-комп-ція сформована в достатній мірі; 10 /  44%
2 бали - комп-ція сформована посередньо; 3 /  12%
1бал - компетенція сформована мінімально; -
 
     Вжиті  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.
        На виконання Закону України "Про дошкільну освіту”, листа МОН України від       18.12.2000 року "Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. 
         Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні, складено списки неорганізованих дітей. Вихователі відвідували  родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитина перебуває вдома, питання про те ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до шкільного навчання, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками.
         Три дитини з мікрорайону знаходилися на соціальному патронаті в дошкільному навчальному закладі, яких відвідували вихователь старшого дошкільного віку Терешкова А.О. Батьків  ознайомлено з основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту»; проведені бесіди в т.ч. щодо форм роботи з дітьми дошкільного навчального закладу, які б задовольнили батьків, щодо сформованості вмінь та навичок дитини, особливостей її розвитку, були  розіслані запрошення на День відкритих дверей.
          У ДНЗ працював консультпункт впродовж всього навчального року фахівцями здійснювалась консультаційно-роз’яснювальна робота.
          Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи, які включають:
 • соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6 річного віку, які не відвідують дошкільний заклад;
 • роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,
 • роботу консультпункту з надання консультацій за запитом.
Відповідно до наказу у закладі призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Кулініч Л.І. В закладі складено списки дітей дошкільного віку, що проживають на території ослуговування.
Створення у мов для варіативності навчання
На кінець навчального 2018-2019 навчального року  було охоплено гуртковою роботою 49 дітей дошкільного віку.
 
 
             Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 5 гуртків:
 • художньо-творчого спрямування  «Умілі рученята» - керівник        Шевченко Годун Н.С.;
 • пошуково-дослідницького спрямування «У пошуках знахідок» - керівник  Клюшник Т.Ю.;
 • художньо-естетичного спрямування «Танцювальна мозаїка» - Масло Д.В.;
 • фізкультурно-оздоровчого спрямування «Весела аеробіка» - Ткаченко Т.М.;
 • мовного спрямування «Англійський для малюків» - Сокрута В.О.
    Керівники гуртків працювали  за розробленими та схваленими програмами гуртків. Гурткова робота допомагала керівникам гуртків розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мають достатній рівень креативності.
       На початку навчального року був здійснений моніторинг дітей  з метою виявлення дитячих здібностей та нахилів. За результатами обстежень та враховуючи побажання дітей та батьків керівники гуртків визначили склад дітей, з якими працюватимуть впродовж року.
        Гурткова робота проводиться згідно з планами роботи та у визначений за графіком час. Гурткові заняття проводяться у другу половину дня, їх тривалість відповідає зазначеним нормам для навчальних занять згідно з  гранично допустимим навантаженням  з періодичністю проведення 1 раз на тиждень.
Зміцнення матеріально-технічної  бази  ДНЗ.
 
Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази за 2019 рік виконані стовідсотково.
    Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарному регламенту. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Вихователі разом з дітьми та батьками  беруть участь у благоустрою квітників на території ДНЗ. На 5 ігрових та спортивному майданчиках обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. Весь навчально-виховний процес здійснювався, відповідно до вимог нормативно-правової документації у частині що стосується збереження життя і здоров’я дітей.
Протягом 2018-2019 навчального року з метою створення належних умов для функціонування дошкільного закладу, якісної організації життєдіяльності дітей та освітньої роботи з ними було зміцнена навчально-методична та матеріально-технічна базу ДНЗ, а саме: пофарбоване та реконструйоване ігрове і спортивне обладнання на ігрових майданчиках; придбано господарський інвентар, миючі та дезінфікуючі засоби; 16 постільних комплектів, рушники (96) посуд (50 комплектів); замінено 4 батареї у групі раннього віку; зроблено поточний ремонт у групах «Яблучко», «Калинка», «Суничка» .
Вихователями груп спільно з батьками продовжується розпочата робота з естетичного оформлення ігрових майданчиків.
   Протягом травня-серпня силами працівників закладу проводиться робота по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснюється благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень. Силами батьків та працівників закладу організовано ремонти в усіх групових кімнатах, пофарбовано парканчики на дитячих майданчиках, частково відремонтовано наявний фізкультурно-спортивний інвентар та обладнання, проведено доукомплектацію майданчиків нетрадиційним ігровим обладнанням. Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
 
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
     У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин. В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників, яким надається додаткова відпустка до від 1 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих.
     Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2018-2019 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним та медичному працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).
    Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період роботи ДНЗ у 2018-2019н.р. нещасні випадки з вихованцями відсутні.
    При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.
    Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевіркузнань з охоронипраці. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та спрямовується на· поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя; удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя; пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків. Чотири рази на рік проводяться Тижні безпеки дитини. Двічі на рік проходять навчання з евакуації дітей та персоналу на випадок надзвичайних ситуацій. Регулярно проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор». Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.
Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців.
     На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт». У дитячому садку велика увага приділяється зміцненню фізичному і психічному здоров'ю дітей:
- Проведення загартовуючих і профілактичних процедур з урахуванням температурного режиму та індивідуальних потреб кожної дитини;
- Чітке дотримання рухового режиму протягом дня;
- Якісне проведення ранкової зарядки, фізкультурних занять, дотримання рухового режиму;
- Контролю якості харчування дітей у ДНЗ (норми харчування дітей в ДНЗ виконуються по всіх основних продуктах харчування);
- Залучення батьків до забезпечення однакових вимог до організації життєдіяльності дитини вдома і в дитячому садку для отримання більш ефективного результату оздоровлення.
      Для загартовування в дитячому садку впроваджуються такі форми роботи як  ходьба по масажних килимках, контрастні повітряні ванни, в літній період сонячні ванни, проведення вправ після сну.
       За результатами  обстеження дітей лікарями-спеціалістами потребує допомоги фахівців така кількість дітей:
Лікар-спеціаліст 2017 2018 2019
логопед 8 14 1
психіатр - 1 -
 
  Показники захворюваності аналізуються щомісячно на нарадах при завідуючій.
Кількість пропущених днів однією дитиною по хворобі:
2017 2018 2019
6,2 7 6,4
 
   Індекс здоров’я за 11 місяців навчального року становить 92%. Карантинів не було.
   Сестра медична старша Петрук Я.О. для працівників закладу проводила консультації, бесіди з персоналом на теми профілактики інфекційних захворювань у дітей, методика загартування в умовах дитячого садка, просвітницька робота з виконання санепідрежиму, про активізацію рухової активності дітей у групі і на прогулянці протягом усього часу перебування дитини в дитячому саду, пропаганда здорового способу життя в сім'ї, консультації для батьків. Вихователі в планах виховно-освітньої роботи ведуть «листок здоров'я» вихованців, що дозволяє їм використовувати дані стану здоров'я дітей для залучення дітей в ігрову і самостійну діяльність. Особлива увага приділяється проведенню фізкультурних занять, організації ранкової гімнастики в старших групах на свіжому повітрі.
        Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхідпід час фізкультурно-оздоровчої роботи.
      Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України зі змінами. В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в КДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.
Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на квартал. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної старшої. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування організовано відповідно до режиму кожної вікової групи.
     Меню  різноманітне і калорійне. Складається перспективне меню на весняний, літній та осінньо-зимовий періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються строки реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів.
       Виконання натуральних норм харчування за І півріччя 2019 року склало – 92%.        Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показую, що не всі батьки виконують свої обов’язки, тим самим  порушують вимоги Статуту закладу щодо своєчасної (до 20 числа місяця)  внесення плати.
        Харчування дітей організовується відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого начальником відділу освіти та погодженого із Держпродспоживслужбою. Калорійність страв:
2017 2018 2019
1751,8 1800,08 1826,150
 
Вартість харчування:
2017 2018 2019
17,21
25,52
21,76
32,79
24,67
37,97
 
 
Дошкільний заклад протягом року відвідували діти пільгових категорій:
 • З багатодітних сімей – 10
 • З малозабезпечених сімей – 7
 • Діти-чорнобильці – 0
 • Діти-інваліди – 0
 • Діти «Д»-обліку – 20
 • З неповних  сімей – 7
 • Діти, яких виховує одна мати – 9
 • Напівсироти – 0.
Плата за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі вноситься батьками в межах затверджених норм (у грамах), в залежності від фактичної вартості харчування за день у розмірі 60% - батьківська плата та 40% - кошти міського бюджету.
  Звільняються від плати за харчування:
            - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
            - діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних групах;
            - діти з інвалідністю;
            - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
            - діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
            - діти батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищував прожиткового (гарантованого) мінімуму;
- діти, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні антитерористичної операції, дітей, батьки яких відряджені для виконання бойових завдань у зону проведення антитерористичної операції - на час відрядження після надання відповідної довідки, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей, які прибули з території АРК, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей.
     Зменшено на 50% розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для батьків, які мають троє і більше дітей.
Організація роботи з сім’ями вихованців
      Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: - анкетування, - батьківські збори, - індивідуальні та групові консультації - участь у святах - дні відкритих дверей. У кожній групі з початком навчального року були оформлені батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі , кожен день вивішується меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті групового приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.
      Одним із напрямків роботи керівника є робота зі зверненнями громадян.
      Протягом звітного періоду діяльність дошкільного закладу була спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», на реалізацію і виконання вимог Конституції і законів України, чинного законодавства України. Адміністрація закладу розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян. Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, якість та ефективність роботи з даного напрямку забезпечується виконанням положень нормативно-правового забезпечення.
     Роботу по зверненням громадян та діловодства по зверненню громадян в дошкільному закладі організовує його завідувач. Для забезпечення кваліфікованого, об’єктивного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вдосконалення роботи дошкільного закладу двічі на рік аналізується та узагальнюється робота зі зверненнями громадян. Результати аналізу та узагальнення розглядаються на нарадах.
За 2018 – 2019н.р. до ДНЗ надійшло 58 усних питань.
Тематика звернень:
- про працевлаштування – 4,
- про зарахування до ДНЗ – 12,
- про реєстрацію на чергу в ДНЗ – 17,
- комплектація груп кадрами – 1,
- інші питання – 4.
Всі звернення були зареєстровані. Надавались обґрунтовані відповіді на звернення громадян, без порушень строків установлених законодавством. Інформація з даного питання розміщена на офіційному веб-сайті навчального закладу у розділі «Зворотній зв'язок» та на стенді ДНЗ. Є графік особистого прийому керівника.
      Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому   ми регулярно вносимо на сайт закладу новини про життя закладу,, інформацію про зміцнення матеріальної бази, а також всю інформацію, яка цікавить батьків наших вихованців.
    За звітний період скарги на роботу працівників закладу від батьків не надходили. Аналіз звернень свідчить, що майже всі питання, які порушуються батьками стосуються створення належних умов перебування дітей в дошкільному закладі. Батьківські запити, пропозиції обов’язково розглядаються на засіданнях батьківського комітету, нарадах при завідуючій.
      Протягом року заклад співпрацював закладу з Дитячою поліклінікою, Держпродспоживслужбою, ДУ "Сумський ОЛЦ МОЗУ", службою охорони праці, управлінням ДСНС України в Сумській області.
       Все позитивне, що відбулося у закладі протягом року є заслугою кожного працівника і  колективу в цілому, а також  батьків. Хочу подякувати батькам за активну участь у житті садочка, небайдуже ставлення до наших нагальних проблем.
       Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.