Освітня програма на 2018-2019 н.р. Методична робота
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 1. Призначення та місія Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка»
 2. Нормативно-правове  забезпечення
 3. Опис «моделі» компетентного випускника
 4. Мета та завдання освітнього процесу
 5. Особливості організації освітнього процесу
 6. Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника
 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
 Освітня програма дошкільного навчального закладу «Ластівка» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм, нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей)
РОЗДІЛ 1.
Призначення та місія 
 Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка»
Охтирський дошкільний навчальний заклад «Ластівка» спрямовує свою діяльність у 2018/2019 н.р. на реалізацію основних завдань дошкільної освіти згідно річного плану роботи.
Дошкільний навчальний заклад «Ластівка», це заклад де забезпечено ефективну форму здобуття дошкільної освіти.  
Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти, де функціонують групи загального розвитку.
Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» - заклад суспільно-динамічної діяльності, комфортний осередок, в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Для дітей у закладі організовано роботу гуртків для дітей віком від 4 до 6 (7) років та консультативний центр для дітей, що виховуються в умовах сім’ї і батьків (законних представників).
      Відповідно до вирішення ключових завдань у 2018/2019 навчальному році, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти «Ластівка» буде зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.
Місія дошкільного навчального закладу «Ластівка» полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного навчального закладу стає запорукою її успішного розвитку і є головним критерієм оцінки його результату.
Реалізація місії закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя, що сприяє розвитку фізичного, психічного, соціального здоров’я та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи. 
Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:
 • збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;
 • створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);
 • сприяння пізнанню та «вирощуванню» дитиною цінності свого «Я» (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого «Я»;
 • забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;
 • всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;
 • створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування. 
РОЗДІЛ 2
Нормативно-правове  забезпечення  діяльності  Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ластівка»
                   
 
       Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» комунальної форми власності у своїй діяльності керується такими нормативно - правовими документами:
         - Конституція України;
         - Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
         - Конвенція  ООН про права дитини;
          - Базовий  компонент дошкільної освіти України.
         -Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305;
          - Примірне положення "Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю", затверджене наказом Міністрества освіти і науки України від 23.03.2005 № 178;
             -Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553;
              -Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 ( із змінами);
             -Положення про порядок здійснення інноваційної освітної діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522;
             - Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633;
             - Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473), 
             - Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;
              -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»;
              - Інструктивно-методичний лист МОН молодь спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;
               -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»;
                -Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого дошкільного віку» від 19.08.2011 р. № 1/9-634;
               - Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 №1/9-249);
              - Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 №1/9-396;
              -  Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 25.07.2016№1/0-396)
 
РОЗДІЛ 3
Опис «моделі» компетентного випускника
Визначення основних концептуальних засад організації життєдіяльності дошкільного закладу зумовлює потребу чіткої вибудови моделі дитини – випускника в контексті ціле покладання.
Характеристика складається з таких параметрів.
 1. Фізично розвинений дошкільник має добре здоров'я, характеризується умілістю (м'язовою та предметно-практичною), вправністю, здатністю визначити свою стать та подбати про свою власну безпеку.
 2. Емоційно розвинена дитина вирізняється оптимістичним самопочуттям, розуміється на основних емоціях і почуттях, емоційно сприйнятлива, здатна утримуватися від негативних проявів, регулювати свій настрій.
 3. Соціально розвинений дошкільник добре адаптується до нових умов, вміє налагодити з іншими взаємодію, орієнтується у проявах схвалюваної та неприйнятної поведінки, поводиться відповідально.
 4. Морально розвинена особистість диференціює поняття «добро» і «зло», характеризується правилодоцільною пове­дінкою, толерантністю, здатністю допомагати іншим, правдивістю, совісністю.
 5. Дитина, в якої сформована довільна поведінка, має набір таких основних вольових якостей, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість, сміливість.
 6. Пізнавальний розвиток засвідчує здатність дошкільника проявляти допитливість, уміння спостерігати, аналізувати, міркувати, збирати інформацію, знаходити відповіді на незрозуміле.
 7. Мовленнєвий розвиток характеризується уміннями правильно вимовляти звуки, активно спілкуватися з допомогою мови, грамотно будувати речення, мати збалансс ний лексичний запас з кожної сфери життєдіяльності.
 8. Математичні вміння дошкільника полягають у зд ності лічити, вимірювати, класифікувати, співвіднось розв'язувати елементарні арифметичні задачі тощо.
 9. Ігрові вміння дитини проявляються в її спроможн продукувати сюжет, пов'язувати його з реальним жи адекватно виконувати різноманітні ролі, узгоджувати с поведінку з іншими, дотримуватися ігрових правил, використовувати ігрові матеріали, радіти спільності.
 10. Навчальні вміння засвідчують здатність слухати чути дорослого, адекватно реагувати на його вимоги, ор ганізовувати власну діяльність, вчиняти раціонально, кой тролювати свої дії, адекватно оцінювати навчальні дося нення.
 11. Художньо-естетичний розвиток дошкільника засвідчується поінформованістю в основних видах мистецтві володінням художніми навичками і технікою, елементарний художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах.
 12. Екологічний розвиток дитини характеризується її здатністю реагувати на красу природи, бережливо ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стани, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.
 13. Розвиток позитивного самоставлення дитини засвідчується інтересом до власної зовнішності, внутрішнього життя, поведінки, досягнень; здатністю орієнтуватися у власних чеснотах і вадах, прагненням заслужити схвалення авторитетних людей, умінням реалізувати свої можливості та захистити власні інтереси.
 14. Креативний розвиток засвідчується вмінням продукувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, відходити від заданих шаблонів, швидко мислити, виявляти дотепність, реалізовувати задумане, вдаватися до аналогій, цікавитися парадоксами, виявляти почуття гумору, виділяти істотне, правильно прогнозувати.
Соціальний розвиток дитини відбувається під впливом оточуючого середовища та соціального виховання, спрямованого на засвоєння за­конів соціуму, принципів людського буття, прийняття кодексу прав та обов'язків стосовно себе та інших.  Дитина, зростаючи, поступово освоює соціум: спочатку найближче оточення, яке становлять родина, близькі дитині люди, що перебувають поряд. Закони буття, засвоєні в сімейному вихованні, стають підґрунтям в освоєнні наступного шару, входженням дитини у віддалений, хоча ще досить близький, зрозумілий, більш широкий світ, в якому чинні нові закони, де в житті доводиться стика­тися з різними людьми, які виконують різні соціальні ролі. Поступово збагачується світогляд дитини, коли вона ознайомлюється з широким, великим світом, опановуючи первісні знання суспільно-політичного, географічного, культурознавчого змісту.
Становлення особистості дошкільника відбувається в соціальних стосунках під час опанування предметного й природного світу.  Завдання педагогів і батьків — забезпе­чити активну соціальну практику для особистісного зростання, під час якої дитина вчитиметься розуміти й соціально адекватними способами виражатиме свої емоції, усвідомлюватиме свої потреби, обстоюватиме свою позицію, розумітиме свої можливості.

РОЗДІЛ 4
 
Мета та завдання освітнього процесу
 
Мета освітньої  програми ДНЗ «Ластівка»  на період 2018-2019 рр.:
Створення в закладі дошкільної освіти інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.
 
Основними завданнями виступають:
 1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення
- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);
-нових освітніх технологій (проектна діяльність, використання інноваційних технологій);
- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.
 
2. Створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.
 
3.Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:
- освіти і розвитку дітей раннього віку;
- підготовки дітей до шкільного навчання дітей;
- психолого-педагогічної компетентності по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю;
- для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;
- використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі;
- впровадження маркетингово-фінансової діяльності, що дозволяє залучити додаткове фінансування до освітнього процесу.
 
4.Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.
 
5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.
5.Розвиток системи управління ДНЗ на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.
 
При цьому пріоритетними напрямами діяльності закладу дошкільної освіти є:
 • Забезпечення якості дошкільної освіти шляхом успішного проходження вихованців ДНЗ моніторингу результативності навчання і виховання.
 • Формування технологічної складової педагогічної компетентності педагогів (впровадження сучасних прийомів і методів навчання, інформатизація освіти).
 • Оволодіння педагогічним моніторингом: уточнення критеріїв оцінки освітньої діяльності дітей через поетапне впровадження інтегральної системи оцінювання, впровадження сучасних методик визначення результативності навчання і виховання.
 • Розвиток системи додаткових освітніх послуг в рамках єдиних підходів до виховання і навчання з метою обліку всіх інтересів учасників освітнього процесу.
 • Формування громадянської позиції (толерантності) у всіх суб’єктів освітнього процесу.
 • Розширення способів і методів формування цінностей сім’ї в області здоров’язбережувальних технологій.
 • Створення системи підтримки здібних і обдарованих дітей і педагогів через фестивалі, конкурси, проекту діяльність.
 • Підвищення професійної майстерності педагогів на базі ДНЗ
 • Розширення зв’язків з закладами-партнерами.
Прогнозований результат освітньої програми
 
Для вихованців і батьків:
 
 • кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;
 • міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального педагогічного і медико-соціального супроводу для кожної дитини;
 • кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ДНЗ, можливість вибору додаткових програм розвитку;
 • якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;
 • система додаткової освіти доступна і якісна.
Для педагогів:
 • кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;
 • кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;
 • буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;
 • підтримка інноваційної діяльності.
Для ДНЗ «Ластівка»
 
 • буде налагоджена система управління якістю освіти дошкільників;
 • органи державного і місцевого самоуправління закладом забезпечать підвищення якості освіти дітей і розширення позабюджетних коштів;
 • розвиток співробітництва з іншими соціальним системами;
 • будуть поновлюватися і розвиватися матеріально-технічні і медико-соціальні умови перебування дітей в ДНЗ.
РОЗДІЛ 5
 
Особливості організації освітнього процесу
 
Освітній процес в ДНЗ «Ластівка» будується на відповідному програмно – методичному забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України і парціальні програми:
 
Програма та методичне забезпечення Автор
Комплексні освітні програми:
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
 
Кононко О.Л.
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку Піроженко Т.
Парціальні освітні програми:
«Граючись вчимося. Англійська мова»
Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.
«Казкова фізкультура» Єфименко М.М
«Скарбниця моралі» Лохвицька Л.В.
«Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицька Л.В.
 
     На основі цих програм буде здійснюватися цілеспрямований поступовий розвиток  закладу дошкільної освіти як цілісної системи; планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів.
Форми організації освітнього процесу такі:
- колективна, індивідуально  - групова,  індивідуальна;
-типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
розподіл фронтальних, індивідуально–групових занять на тиждень проводився згідно гранично-допустимого навантаження на одну дитину.
Тривалість фронтальних занять становить:
у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин
у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;
у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;
у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями становить не менше 5-10 хвилин.
Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей. 
У дошкільному закладі «Ластівка» планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
        Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.
        Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.
Фізичне виховання дітей передбачає проведення:
 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:
 • у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років -  до 20 хвилин;
 • від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.
    Організація освітньої роботи в закладі протягом 2018/2019 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком: пізнавально-творчий та продовжити роботу профільних груп:
* сенсорно-пізнавальний розвиток   -  група раннього  група «Яблучко»;
*  сенсорно-пізнавальний розвиток   -  група раннього  група «Суничка»;
* пізнавально-творчого спрямування -  група за методикою Зайцева   мол. дош. віку 5 р.ж. «Малинка»; 
* пізнавально-творчого спрямування - група мол.дош. віку  за методикою ТРВЗ 5р.ж. «Вишенька»;
* художньо-творчого спрямування - група ст.дош. віку  6р.ж.«Калинка»;
    В освітньому процесі враховано використання інноваційних педагогічних технологій, а саме:
 
Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини Автор: Піроженко Т.О.
ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань)  Автори: Альтшуллер Г. С.
 
Методика раннього читання за М.Зайцева Автор: М.Зайцев
Палички Кюїзенера Д.Кюїзенер
Мнемотехніка Г.Чепурний
Коректурні таблиці К.Гавриш
Технологія музичного виховання за системою К.Орфа   К.Орфа  
 
 Упродовж навчального року в дошкільному закладі буде організовано роботу  5 гуртків:
-«Весела аеробіка»(фізкультурно-оздоровчий);
-«У пошуках знахідок» (пошуково-дослідницький);
-«Танцювальна мозаїка» (художньо-естетичний);
-«Умілі рученята»  (художньо-творчий );
-«Англійський для малюків» (мовний).
РОЗДІЛ 6
Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника.
Основні показники реалізації освітньої програми
    З метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі здійснюватиметься моніторинг досягнень дітей молодшого дошкільного віку за Херсонською моделлю (Херсонська академія неперервної освіти) та старшого дошкільного віку за квалімктричною моделлю (Моніторинг якості дошкільної освіти:кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини).
    Завдання моніторингу:
• безперервно спостерігати за динамікою розвитку ДНЗ, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
• здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у дошкільному навчальному закладі;
• підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;
• залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти   ДНЗ «Ластівка».
 
№ з.п. Заходи Мета Термін виконання
1. Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей у різних сферах життєдіяльності за освітніми лініями у групах загального розвитку жовтень, квітень
Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня  розвитку січень
(у разі    необхідності)
Виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
Визначення рівня шкільної зрілості в старших групах
2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності у сферах життєдіяльності, визначення проміжних результатів. 1 раз на квартал
3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щотижнево
4. Анкетування, тестування педагогів, батьків     Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів Визначення рівня професійної  компетентності педагогів Вересень, квітень
6. Моніторинг стану здоров'я дітей Визначення груп здоров'я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
7. Моніторинг стану захворюваності дітей  та відвідування ДНЗ Визначення індексу здоров'я дошкільників 1 раз на місяць, 1 раз на квартал
8. Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
9. Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень
 
Основні показники реалізації освітньої програми
Виконання освітньої програми дасть змогу:
 • удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;
 • забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;
 • створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;
 • забезпечити компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;
 • розширити спектр додаткових освітніх послуг;
 • забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;
 • задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;
 • удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;
 • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 • упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 7
Програмно-методичне забезпечення освітньої програми
  В ДНЗ «Ластівка» створена необхідна методична база, яка спрямована на реалізацію завдань комплексу освітніх програм розвитку дитини та додаткового компоненту освіти.
  Забезпечення змісту навчання досягається за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», парціальними програмами.  
  Головним завданням методичної служби є постійна робота щодо педагогічної зрілості вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість.
Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:
 • стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;
 • формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;
 • удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими психозберігаючими педагогічними технологіями;
 • удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;
 • формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї навчально-виховної діяльності;
 • виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;
 • залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик.
   Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність.
Особистісна компетентність визначається комплексом особистісних якостей та вмінь, а саме:
інтелектуальних (креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості);
моральних (щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо);
емоційних (врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття);
вольових (наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо);
перцептивних (спостережливість, сприятливість, вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати);
контрольно – оцінних (схильність до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатність використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження).
Соціальна компетентність 
 
педагога означає сформованість таких умінь:
уміння поважати дошкільника (ставитися до нього як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності);
уміння розуміти вихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість);
уміння допомагати і підтримувати дитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання);
уміння домовлятися, укладати з вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшим емоційними витратами розв’язувати їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам);
Уміння бути самим собою (зберігати свою індивідуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути «як усі», мати своє особистісне та професійне обличчя).
  Колегіальність методичної роботи та урахування індивідуальних особливостей кожного педагога є умовою і показником ефективності її організації.
 
Модель діяльності психологічної служби
         Сутність діяльності психологічної служби дошкільного закладу – у супроводі дитини в процесі її навчання і виховання на основі втілення особистісно-орієнтованого підходу. У цій моделі передбачається система професійної діяльності практичного психолога у взаємодії з педагогами, спрямовану на підтримку соціально-психологічних умов для успішного навчання, виховання і психічного розвитку дитини. 
 Мета діяльності психологічної служби:
Створення умов для емоційного благополуччя, захист прав та інтересів дитини в освітньому процесі дошкільного закладу та сім’ї, сприяння успішній соціалізації дитини на етапі переходу до початкової освіти.
Створення механізму надання освітніх послуг дітям, які не можуть відвідувати дошкільний заклад на засадах соціально-педагогічного патронату у взаємодії з педагогами та батьками.
 Завдання психологічного супроводу:
Створити в дошкільному закладі атмосферу цінності внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетності потреб, цілей, і цінностей її розвитку.
 Створити умови для самостійного творчого засвоєння дітьми системи відносин з світом і самою собою.
Створити у рамках об’єктивно даного соціально-педагогічного середовища умови для максимального сприяння її особистісному розвитку.
Створення умов для надання рівних можливостей для отримання дошкільної освіти дітям, які не можуть відвідувати дошкільні заклади за станом здоров’я.
Концептуальні компоненти діяльності психологічної служби:
Систематично відстежувати психолого-педагогічний статус дитини і динаміку її психічного розвитку у процесі виховання і навчання у закладі дошкільної освіти.
Створити соціально-психологічні умови для розвитку особистості дітей та їх успішного навчання.
Створити спеціальні соціально-психологічні умови для надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти.

План роботи Охтирського дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ "Ластівка" Методична робота
І РОЗДІЛ
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 н.р.
 
 1. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад
    Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» підпорядковується відділу освіти Охтирської міської ради та здійснює свою діяльність відповідно до:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону «Про дошкільну освіту»,
- Статуту ДНЗ,
- Базового компоненту дошкільної освіти та керується низкою нормативно-правових документів.
    Педагогічний колектив впродовж 2017-2018 н.р. спрямовував свою діяльність на реалізацію річних завдань:
 1.  Спрямувати освітньо-виховну роботу на формування соціально-економічного виховання дошкільників з метою забезпечення фінансової грамотності дітей.
 2. Забезпечити системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.
 3. Продовжувати відпрацювати механізми наступності між дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською громадськістю  щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді.
 4. Поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників на основі використання досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції дітей шляхом застосування музейної педагогіки.
    Життєдіяльність дітей здійснювалася за таким програмами,  які затверджені на педагогічній раді від 31.08.2017 року протокол №1:
 1. комплексні освітні програми:
- програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.Л.);
     - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (Н.В.Гавриш та ін.);
2)  парціальні освітні програми:
     - «Граючись вчимося. Англійська мова. (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.);
    -  «Казкова фізкультура» (Єфименко М.М.);
    -  «Скарбниця моралі» (Лохвицька Л.В.);
    - «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу  педагоги користуються переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. 
         
 
Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 5
        ранній вік 1
        дошкільний вік з них:
        молодший дошкільний вік(4-й р.ж.) 
        молодший дошкільний вік(5-й р.ж.)
        старший дошкільний вік(6-й р.ж.)
4
2
1
1
3. Режим роботи груп:  
12 годин 1
10,5 годин 2
9 годин 2
4. Кількість вихованців 124
5. Кількість працівників усього 30
педагогічний персонал 15
медичний персонал 1
обслуговуючий персонал 15
 

 

Освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
    Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.  Тому якісний склад педагогічних працівників цьому році збільшився. За наслідками атестації вихователям Сокруті В.О., Клюшник Т.Ю., присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, Липській О.О. підтверджено кваліфікаційну категорію
«спеціаліст».
Якісний склад педагогічних кадрів
Всього педкадрів – 15 з них:
Директор /завідувач/ 1
вихователь-методист 1
музичний керівник 1
інструктор з фізичної культури 1
практичний психолог 1
вихователі 10
   
 
Освітній рівень
вища освіта 11    (73 %)
середня спеціальна 4  (27 %)
 
Кваліфікаційний рівень педагогів
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 5    33  %
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» 4 27 %
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» 4    33 %
Звання «вихователь-методист» 1     7 %
 
       Курсову перепідготовку педагогічні працівники «Ластівка» проходили на базі  Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти  відповідно до замовлення. Курси підвищення кваліфікації пройшли вихователі  Курнєва О.О., Клюшник Т.Ю., Терешкова А.О., Шевченко Годун Н.С.
Навчальний рік Відповідно плану про курсову перепідготовку Фактично пройшли курсову перепідготовку     Відсоток
          %
2017-2018 4 4 100%
 
         Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінари, творчі звіти, тренінги, вивчення новацій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, участь у творчих міських та обласних  конкурсах, систематичне відвідування педагогами міських методичних заходів.
 
 1. Результативність методичної роботи з кадрами
     З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом 2017-2018 н.р. різні форми методичної роботи.
    Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на 2017-2018 н.р.
      На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:
 • «Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік» - 31.08;
 • «Первинний фінансово-економічний досвід – необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку» - 12.12;
 • «Життєва компетентність дошкільників як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра» 23.02;
 • Аналіз роботи ДНЗ за 2017-2018н.р. Обговорення шляхів її поліпшення- 25.05.
    Система методичних заходів була спрямована на розвиток професійної майстерності та творчого потенціалу педагогічних працівників з врахуванням запитів вихователів (за наслідками анкетування).
    Протягом  2017-2018 н. р.р. педагогічний колектив цілеспрямовано працював над вирішення методичної проблеми «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи». В ході вибіркових та комплексних вивчень встановлено, що дане питання активно реалізовувалося в роботі з дітьми. За результатами моніторингового вивчення з дітьми, які потребували допомоги проводилася індивідуальна робота, про що свідчать екрани успішності. Вихователь Клюшник Т.Ю. з дітьми старшого дошкільного віку 6 р.ж. провела цікаве, змістовне заняття з пріоритетом освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» для гостей методичного обєднання вихователів груп старшого дошкільного віку та вчителів першого класу.
     Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари  з педагогами:
 • «Формування компетентності педагогів щодо економічного виховання дошкільнят»- 15.11;
 • «Забезпечення наступності в роботі початкової та дошкільної ланок освіти як умови якісної підготовки до школи»-  14.024
 • «Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками» - 14.03
    Педагоги активно брали участь в педагогічних студіях міста  та  на педгодинах ділилися враженнями, надавали інформацію про цікаве й раціональне щодо застосування  різних форм роботи в освітньо-виховному процесі.  Вихователь-методист Кулініч Л.І. вела міську педагогічну студію для груп старшого дошкільного віку, молоді вихователі Хілобок З.В., Смоленська Ю.М. брали участь в роботі міської Школи молодого вихователя.
    Протягом 2017-2018 н.р. всі заплановані педагогічні години та консульатції були проведені вчасно.
    Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є робота творчих груп: «Використання прийому «мнемотехніки» в роботі з дошкільниками» та «Організація соціально - економічного та патріотичного виховання шляхом творчої гри». Результатом плідної співпраці вихователів є розроблена система використання мнемотаблиць у розвитку мовлення дошкільників та  орієнтовне перспективне планування  з економічного виховання з дітьми молодшого дошкільного віку (5 р.ж.). Творча група вихователів по темі «Декоративно-прикладне мистецтво-як засіб розвитку творчості у дошкільників» розробила зразки  малюнків до тем тематично блочного планування, нажаль залишається невиконаний план по розробці орієнтовно перспективного планування на вікові групи.
     Протягом 2017-2018 н.р. в закладі діяла  ініціативна група  «Психолого-педагогічні засади організації роботи дошкільного закладу засобами музейної педагогіки». Засідання групи дало можливість поповнити музейні осередки та створити новий міні-музей «Гончарства». Міні – музей створено за ініціативи педагогів дошкільного навчального закладу за участю вихованців та їхніх батьків. Обов’язковою умовою створення міні – музею є:
 • музейний актив серед педагогів та батьків;
 • зібрані і зареєстровані в інвентарній книзі музейні предмети;
 • приміщення і обладнання для зберігання та експонування музейних предметів;
 • положення про міні – музей затверджене відповідно до чинних правил;
 • паспорт міні – музею;
  Музейні експонати зібрані відповідно до віку дітей. Колекція міні – музею розташовується в  групі «Малинка» в  спеціально відведеному місці, де на полицях розміщується доступні для дітей експонати. Представлена література, добірка картин, дидактичні ігри по темі міні – музею, а також розробки конспектів занять.
    Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:
- Створення розвивального середовища у групі дітей раннього віку – умова повноцінного розвитку (23.10.2018, вихователі Смоленська Ю.М., Шевченко Годун Н.С.)
- Формування економічних знань у дошкільників (вихователі Сокрута В.О., Гончаренко В.О., Липська О.О., Філатова Л.В.);
- Використання інноваційних технологій у освітньому процесі (вихователі  Терешкова А.О., Курнєва О.М., Хілобок З.В., Клюшник Т.Ю., Масло Д.В.).
    Під час колективних переглядів встановлено, що з дітьми проводиться систематична робота, про що свідчать відповіді вихованців та предменто-практична діяльність дітей. Вихователі мали змогу продемонструвати власний підхід до організації освітньо-виховного процесу.
     З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:
 • Психолого-педагогічне проектування. Автор Т. Пироженко (Філатова Л.В., Шевченко –Годун Н.С.);
 • Технологія музичного виховання за системою К.Орфа  (музичний керівник Масло Д.В. )
 • Елементи технології розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги);
 • Читання дітей за методикою М.Зайцева (вихователі дошкільних груп);
 • Використання у роботі мнемотехніки (Шевченко –Годун Н.С.);
 • Палички Кюїзенера (Філатова Л.В.);
 • Коректурні таблиці Н.Гавриш (Сокрута В.О., Клюшник Т.Ю., Липська О.О.)
    Шляхом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами. Плідно пройшли творчі звіти вихователів на останній педагогічній годині 19.04.2018р. Вихователі презентувати власні напрацювання, поділилися з колегами цікавинками, які є дієвими під час реалізації проблемного питання по самоосвіті.
    Протягом 2017-2018 н.р. було проведено конкурси як для педагоів, так і для батьків вихованців. У конкурсі  «Кращий город на підвіконні» перемогу отримали групи «Суничка» ранній вік (3 р.ж.) та «Калинка» група молодшого дошкільного віку (5 р.ж.), адже найактивнішими учасниками конкурсів були батьки вихованців.  
     В цьому навчальному році педагогами було представлено на огляд-конкурс цікаві, змістовні, нові дидактичні ігри з пріоритетом завдань освітньої лінії «Дитина у світі Культури» по економічному спрямуванню. Найкращимим посібниками поділилися групи «Яблучко», «Калинка».  В квітні місяці педагоги ділилися своїм напрацюванням  по створенню лепбуків з освітньої лінії «Мовлення дитинини». Найзмістовніші посібники  виготовили вихователі групи «Калинка» та  «Суничка».
    25.04 був на високому рівні музичним керівником та педагогами вікових груп проведений родинний фестиваль «Родинне джерело». Підсумки фестивалю висвітлені на сайті.
    З 26.03 по 25.04.2018 р. у закладі був організований фестиваль-огляд «Світ дошкілля» де педагоги спрямували свою роботу на ігорву діяльність з дітьми.
Цікавою виявилась робота в рамках Фестивалю гармонії рухів. Фестиваль «Гармонія руху» проходив з 03 по 07 жовтня  2017 року. Масові форми роботи з дошкільниками проводились за складеною програмою, до якої були включені різноманітні форми роботи з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку і батьками.
В ході Фестивалю «Гармонія руху» освітня робота з дошкільниками була спланована за тематичними днями:
 • понеділок: Тільки той, хто спортивний і рухливий, завжди буде здоровий і щасливий!
 • вівторок: Музику та рухи ми поєднали і весело в ігри чудові пограли!
 • середа: Браво акторам, що «рухають думки», бравісімо нам, що актори такі!
 • четвер: Нас зібралося багато нумо разом танцювати – полонез, мазурку, вальс, краков’як і падеграс!
 • п’ятниця: Який би  рух малята не робили, у ньому є гармонія душі!
Інформація про хід проведеної роботи висвітлювалась  на сайті ДНЗ «Ластівка» в рубриках:  «Новини», « Фотогалерея».
10 травня інструктором з фізкультури був проведений захід  «Хата на тата» приурочений до Дня матері, де цікаві форми роботи разом з дітьми виконували батьки.
    Протягом 2017-2018 н.р. проводилась систематична робота з молодими вихователями. У закладі працюють 2 молоді педагоги. За кожним з них закріплено досвідченого педагога-наставника  Хілобок З.В.– наставник Сокрута В.О., Смоленська Ю.М.– наставник Шевченко Годун Н.С.  
   На базі ДНЗ «Ластівка» функціонувала Школа молодого вихователя (керівник Кулініч Л.І., вихователь-методист). Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками.
   Результатом творчої діяльності педагогів Сокрути В.О., Клюшник Т.Ю. став випуск методичних посібників: «Розвиток звязного мовлення дітей молодшого дошкільного віку через використання коректурних таблиць» результатом якого є розробка коректурних таблиць згідно тем блочно тематичного планування та «Розвиток інтелектуальних здібностей під час проведення логіко-математичних ігор та завдань». Вихователь розробила картотеку дидактичних ігор, завдань та орієнтовно перспективне планування   відповідно тем блочно тематичного планування.
    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Скарбничка вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Бібіліотечка вихователя дитячого садка», «Фантазії вихователя». 
      В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ «Ластівка» за 2017-2018  навчальний рік можна відзначити як достатній.
    Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.
Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.
Пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами має стати:
 • спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної      освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання.
 • впровадження у педагогічний процес новітніх методик здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів;
 • створення умов для накопичення дошкільниками першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо
 • здійснення  системного підходу щодо забезпечення наступності  в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів та створенням розвивального життєвого простору для дітей дошкільного віку;
 •  організація освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу передбачає проведення  гурткової роботи, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей;
 • спрямувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів.
Якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінською,  методичною службою дошкільного навчального закладу педагогами та батьками, діяльність яких буде націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.
 
3. Аналіз результатів освітнього процесу
         Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.
Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільному закладі в у 2017-2018н.р. було заплановано та проведено тематичний аналіз організації освітнього процесу:
 • Аналіз готовності  груп до нового навчального року ( З 11 вересня по 16 вересня);
 • Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника, інструктора  з фізичної культури (  з 27 по 28  лютого);
 •  Стан роботи з економічного виховання з дітьми дошкільного віку з 20 по 24 листопада);
 • Вплив ігрового середовища на розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку з 22 по 23 лютого;
 • Вивчення результативності гурткової роботи з 10 по 14 квітня;
 • Використання інноваційних технологій у освітньому процесі з 3 по 7 квітня;
 • Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку 5-й р.ж з 19 – 23 лютого.
      Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.
    З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2017 - 2018 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.
Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи ДНЗ, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік  враховувались – сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий навчальний  рік, ступінь вирішення проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.
      Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до  освітніх ліній Базового  компоненту дошкільної освіти та освітніх завдань чинної Програми, адаптованими програмами роботи гуртків з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.
       Розклад занять формувався і виконувався відповідно до граничного навантаження на кожну дитину, затверджувався  керівником закладу та схвалювався педагогічною радою.
      Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ в 2017-2018 навчальному  році визначався програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2017-2018 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.
      Вихователі оцінювали досягнення дітей  за допомогою матеріалів Тернопільського моніторингу досягнень дітей дошкільного віку. Моніторингом основних компетенцій дітей були охоплені діти дошкільних вікових груп. Зведені результати свідчать про наступне:
Вікова група
 
Високий
 рівень
Достатній
 рівень
 
 
Середній
 рівень
 
Низький
 рівень
 
 
Вишенька(4 р.ж.) 16% 19 % 36% 44 % 37% 25 % 11% 12 %
Малинка(4 р.ж.) 34% 30 % 39% 35 % 24% 30 % 3% 5 %
Калинка (5 р.ж.) 10%     23 % 50% 57 % 35% 20 % 5% 0 %
Яблучко(6 р.ж.) 3% 14 % 40% 58 % 54% 28 % 3% 0 %
  16% 22% 41% 49 % 38% 26 % 5% 3 %
 
Проте одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організації виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку.
Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.
Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.
Упродовж 2017-2018н.р. ДНЗ відвідували з 29 дітей - 28 дітей  6-ти річного віку.  З 1 вересня 2018 року розпочнуть навчання в школі  29 дітей.
    Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок та ставлень дітей, так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.
    Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з освітніх ліній «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури». Пріоритетними напрямками роботи залишається:
- активізація в роботі з дітьми  використання різноманітних інформаційно-комунікативних технологій як ефективного засобу формування звуко вимови, розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення;
- активізація роботи з мовленнєвого розвитку дітей через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності при складанні різних типів розповідей.
     За результатами обстеження дітей раннього віку (3-й р.ж.) можна зробити висновок, що діти групи «Суничка», вихователі  Шевченко Годун Н.С., Смоленська Ю.М., в основному проявляють позитивну динаміку змін: ступінь сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс. Для створення стабільного психологічного клімату під час адаптації дітей вихователі використовуються картки нервово-психічного розвитку дітей.
 
4. Аналіз результатів  гурткової роботи
      На кінець навчального 2017-2018 навчального року  було охоплено гуртковою роботою 48 дітей дошкільного віку.
Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 5 гуртків:
-«Весела аеробіка»(фізкультурно-оздоровчий)  Ткаченко Т.М..;
-«У пошуках знахідок» (пошуково-дослідницький)  Клюшник Т.Ю..;
-«Танцювальна мозаїка» (художньо-естетичний) Масло Д.В.;
-«Умілі рученята»  (художньо-творчий ) Шевченко Годун Н.С.;
-«Англійський для малюків» (мовний) Сокрута В.О.
 
 
       Гурткова  робота  планується  за   програмами затвердженими Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти («Умілі рученята», «Танцювальна мозаїка», «У пошуках знахідок», «Весела аеробіка») та варіативною складовою за програмою Гунько С., Гусак Л. («Англійський для малюків»).
       На початку навчального року був здійснений моніторинг дітей  з метою виявлення дитячих здібностей та нахилів. За результатами обстежень та враховуючи побажання дітей та батьків керівники гуртків визначили склад дітей, з якими працюватимуть впродовж року.
        Гурткова робота проводиться згідно з планами роботи та у визначений за графіком час. Гурткові заняття проводяться у другу половину дня, їх тривалість відповідає зазначеним нормам для навчальних занять згідно з  гранично допустимим навантаженням  з періодичністю проведення 1 раз на тиждень.
       Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.
 
5. Наступність ДНЗ і школи
    Наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. З метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, усистемі проводилася робота з питання наступності відповідно до «Плану роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці Охтирського дошкільного навчального закладу «Ластівка» та Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 на 2017-2018 н.р.».
   Робота проводилась за такими напрямками:
– взаємодія колективів навчальних закладів;
– взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів;
– взаємодія педагогів та батьків;
– взаємодія психологічних служб.
    Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей до школи, а першокласники були активними учасниками розваг та конкурсів організованих на базі ДНЗ «Ластівка».
   Протягом року велась системна та цілеспрямована робота педагогів  Липська О.О., Клюшник Т.Ю. щодо розвитку, виховання та навчання, психологічної та соціальної готовності дошкільників до навчання у школі. Сумісно з практичним психологом приділяли увагу психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.
    З вихованці дошкільного закладу систематично проводились екскурсії до визначних пам'яток рідного краю, установ та організацій (до відділку поліції, МНС, бібліотеки, центру позашкільної освіти) про що свідчать фотоматеріали.
 
6. Аналіз роботи з батьками
    Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільного навчального закладу з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Робота з батьками проводилась згідно плану. Всі форми роботи з родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів готуються з особливою ретельністю. Постійно діючою є виставка дитячих і батьківських робіт. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичним працівником: керівником закладу, вихователем-методистом, практичним психологом, вихователями вікових груп, старшою медичною сестрою, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних форм роботи, на сайті закладу, бесід під час відвідувань сімей(СПП), шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу (консультативні центри)тощо.
Традиційно з батьками проведено: збори для батьків, які поступають у ДНЗ, засідання ради закладу, засідання піклувальної ради, групові збори, бесіди, консультації, інструктажі при прийомі дітей, свята та розваги за участі батьків, виставки дитячих робіт, конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів.
 
7. Психологічна служба
         Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:
 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.
 3. Рівень розвитку дітей.
         Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.
         Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі форми роботи:
 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • консультації;
 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків.
 
8. Аналіз адміністративно – господарської роботи
    На початок 2017-2018 н.р. укомплектовано педагогічним та технічним персоналом укомплектовано 5 вікових груп.
     Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів. Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані стовідсотково.
    Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарному регламенту. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Батьки беруть участь у благоустрої квітників на території ДНЗ. На 5 ігрових та спортивному майданчиках обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. Весь навчально – виховний процес здійснювався, відповідно до вимог нормативно-правової документації у частині що стосується збереження життя і здоров’я дітей.
Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:
- дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;
- організація питного режиму для дітей у групах;
- дотримання режиму харчування у закладі;
- дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;
- дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;
- організація харчування дітей пільгових категорій;
- ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;
- проходження медичних оглядів працівниками;
    Постійно проводилося та покращувалося матеріально-технічне забезпечення.
 
   9. Організація медико-профілактичних заходів
    У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України«Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»№ 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів. План роботи медичної служби на 2017-2018 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.
    Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшою медичною сестрою  Петрук Я.О.
План роботи медичного працівника включав розділи:
– організаційна робота;
– лікувально-профілактична робота;
– протиепідемічна робота;
– санітарно-гігієнічна робота;
– санітарно-просвітницька робота
     Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.
Обов’язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами дитячої поліклініки.
   Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план про щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно, 1  раз на тиждень -  огляд на педикульоз. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.
    Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичні заходи, профілактичні щеплення та обов’язкові медичні огляди.
   Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.
    Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямована на:
– Проведення профілактичних оглядів дітей: від 1,5 до 3 років; від 3 до 7 років.(1 раз на квартал)
– Проведення антропометричних вимірювань дітей.(1 раз на місяць – діти групи раннього віку, 1 раз на квартал – діти 4-го,5-го,6-го років життя)
– Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків.(за необхідністю)
– Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.(2 раз на рік)
– Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання.(постійно)
– Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів.(постійно)
– Участь у складанні перспективного і щоденного меню.(щоденно)
– Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракераж ного журналу.(щоденно)
– Підрахунок калорійності.(постійно)
– Контроль за закладкою продуктів.(постійно)
– Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. (постійно)
– Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу.(постійно)
– Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу.(постійно)
– Контроль за забезпеченістю аптеки необхідними ліками та медичними інструментами.(постійно)
– Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-літній період.(постійно)
Зміст протиепідемічної роботи направлено на:
– Контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним режимом згідно з інструкцією. Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів,(постійно)
– Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.(двічі на рік)
– Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями.(постійно)
– Контроль по групах за прийманням дітей вранці.(постійно)
– Суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду.(постійно)
– На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках.(постійно)
– Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму.(постійно)
– Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Приймання дитини тільки за наявності в неї документації із СЕС та довідки про проведення лікування.(постійно).
    Робота з дітьми велась за затвердженим комплексом фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з урахуванням стану здоров’я та фізичного навантаження кожної дитини. Заняття з фізичної культури проводила інструктор з фізкультури  Ткаченко Т.М.
    Для збереження та зміцнення здоров’я малюків у закладі затверджений комплекс загартування дітей у дитячому садочку і сім’ї та система організації рухового режиму дітей з урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з дошкільнятами проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених даним планом.
    Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період.
План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:
· Оздоровчі завдання:
– Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’я формувальних освітніх технологій.
– Дотримання розпорядку дня, врахування чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей.
– Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої
безпеки та захисту життя дітей:
– Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,
спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями.
– Проведення за гартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
– Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.
     Комплексний план загартовуючих і оздоровчих заходів складений окремо для кожної вікової групи, входить до загального Плану роботи на оздоровчий період та до освітніх перспективно-календарних планів на діючих групах і розміщений на загальному стенді «Для вас, батьки!» , в батьківських куточках кожної діючої групи.
     Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, на нарадах при завідуючій, фіксувались в наказах по дошкільному закладі.
    Узагальнені висновки діяльності ДНЗ «Ластівка» за 2017-2018 н.р.
    Річний план за 2017-2018 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.
    Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.
 
 Проте, в організації освітньо-виховного процесу можна виділити такі проблемні питання:
 
- не прослідковується чіткої системи у організації сюжетно-рольової діяльності;
-недостатньо уваги приділяється диференційованому підходу до дітей під час організованої навчально-пізнавальної діяльності;
- замало уваги приділялось моральному вихованню дошкільників;
- залишається актуальним питання забезпечення тематичних блоків наочно-дидактичним, демонстраційним та роздатковим матеріалом;
- відсутність системи у вивченні та впровадженні передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
- продовжити роботу над розвитком мовленнєвої активності дошкільників, приділяючи особливу увагу словниковій роботі з дітьми.
Надалі є необхідність підвищенні відповідальності кожного працівника закладу за  спільну справу щодо виховання дітей, використання сучасних методів, позитивного ставлення до життя, активної громадянської позиції.
ІІ . Завдання дошкільного навчального закладу
(ясла – садок) «Ластівка»
на 2018-2019 н.р.
     Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Базовим компонентом дошкільної освіти, а також інструктивно-методичними рекомендаціями від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності  закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньо - виховної і методичної роботи у 2017/2018 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний колектив визначає основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:
 1. Формування соціальної компетентності дітей та досвіду моральної поведінки через ігрову діяльність.
 2. Продовжувати забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційні сучасні технології.
 3. Продовжувати поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників через застосування музейної педагогіки.
 4. Продовжити роботу по забезпеченні наступності в реалізації завдань виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти.
Завдання будуть реалізовані через напрямки роботи:
 
1.  Використання інноваційних технологій в усіх видах  діяльності.
2.  Взаємодія з батьками.
3.  Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.
4.  Блочно-тематичне планування.
  Методична проблема: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:
   Девіз діяльності : «Давати знання дітям і виховувати особистість на основі свободи і творчості»
Напрямок роботи: пізнавально-творчий
ІІІ . Методична робота з кадрами
 
Зміст роботи Термін виконання Відповідаль
ний виконавець
Інформ.
Забезпечння
Приміт
ка
  3.1. Підвищення педагогічної майстерності  
3.1 Забезпечити виконання Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» протягом року вихователь-методист    
3.2 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки залучати педагогів до участі у різних формах методичної роботи міста, ДНЗ протягом року в-лі груп
 
   
3.3 Залучати педагогів до активних форм методичної роботи по реалізації  програми  розвитку дитини дошкільного віку протягом року директор
/завідувач/
вихователь-методист
   
3.4 Проводити огляд та обговорення новинок методичної літератури, фахових видань 1 рік на місяць    
3.5 Провести атестацію педагогічних працівників до
1.04.
 
 
протокол  
3.6 Проводити інструктивно – інформаційні наради по ознайомленню з державними документами, наказами,  методичними рекомендаціями постійно протокол  
3.7 З метою вивчення запитів та інтересів педагогів провести діагностичне анкетування квітень директор
/завідувач/
вихователь-методист
   
3.9 Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:
-провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад  програми розвитку дитини дошкільного віку;
-провести індивідуальні консультації щодо складання індивідуальних планів із самоосвіти;
-затвердити плани педагогів із самоосвіти;
-аналізування педагогами опрацьованої у межах самоосвіти методичної літератури;
-звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи
 
 
 
 
серпень
 
 
 
вересень
 
 
 
 
 
вересень
 
квітень
 
 
щокварталу
 
  плани  
3.10 Провести вибірковий аналіз ведення Зошитів із самоосвіти 3 03.12. по 07.12.      
3.11 Забезпечити роботу школи молодого педагога «Паросток» протягом року вихователь-методист довідка, рекомендації  
3.12 З метою розповсюдження та впровадження у практику роботи з дітьми ППД вести картотеку постійно   план  
3.13 Вивчити досвід роботи вихователя  Сокрути В.О.  на тему: «Розвиток зв’язного мовлення дітей молодшого дошкільного віку через використання коректурних таблиць» протягом року картотека  
3.14 Узагальнити досвід роботи музичного керівника Масло Д.В. на тему «Розвиток креативності дошкільника засобами музичної діяльності» протягом року вихователь методист,
директор
/завідувач/
 
матеріали діловий щоденник
аналіз
навч-вих процесу
 
3.15 Поширити досвід роботи музичного керівника Масло Д.В. на тему «Розвиток креативності дошкільника засобами музичної діяльності» протягом року
 
 
3.16 Майстер – клас «Інновації в житті дитини» 13.03  
3.17 Поповнити рубрику «Банк новітніх технологій» постійно Вихователь
Терешкова А.О.
Сокрута В.О.
матеріали,
конспекти занять
 
3.18 Вивчити систему роботи педагога Терешкової А.О, що атестується та провести творчий звіт до 20.03.
 
вихователь методист
 
діловий щоденник аналізу  
3.19 Впроваджувати інноваційні технології М.Зайцева, теорія психолого – педагогічного проектування, Палички Кюїзенера, ТРВЗ, мнемотехніку, коректурні таблиці за Н.Гавриш протягом року
 
вихователі усіх вікових груп
 
   
3.20 Призначити наставників для молодих педагогів:
Смоленська Ю.М.– наставник Шевченко Годун Н.С.
До 05.09. директор
/завідувач/
вихователі-наставники
наказ  
3.21 Забезпечити молодих педагогів науково-методичною літературою та методичними рекомендаціями з різних видів діяльності дітей. До 10.09. вихователь-методист довідкова література, пам’ятки. рекомендації  
3.22 Методичну роботу та роботу педагогів-наставників спрямувати на:
-Бесіди щодо  завдань чинних Програм; вікових особливостей дітей; методики  організації і проведення різних видів роботи з дітьми;
-Спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
-Консультації за запитом та щодо організації освітнього процесу;
-Методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
-Обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки; сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
-Надання допомоги в роботі з сім’ями;
-Залучення до методичної і громадської  роботи.
упродовж року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
директор
/завідувач/
вихователь-методист
   
3.23 Сприяти участі молодих педагогів в роботі міської Школи молодого вихователя За планом роботи міського директор
/завідувач/
вихователь-методист
співбесіда, психолого-
педагогічний супровід
 
3.24 Залучити вихователів до участі в конкурсі:
“Моє краще заняття ”
  директор
/завідувач/
вихователь-методист,
співбесіда, рекомендації
психолого-
педагогічний супровід
 
             
 
3.2. Педради  
3.1 «Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік» 31.08 Завідуюча Протокол    
3.2 «Сюжетно-рольова гра - засіб формування у дошкільнят елементарних знань про навколишній світ» 28.11    
3.3 «Духовно-моральне виховання дошкільників» 22.02    
3.4 Аналіз роботи ДНЗ за 2018-2019 н.р. Обговорення шляхів її поліпшення 24.05    
3.3. Семінари  
3.1 Семінар «Формуємо життєву компетентність через сюжетно-рольову гру» 14.11 вихователь-методист
 
Матеріали семінару    
3.2 Семінар – практикум
«Система роботи щодо морально-етичного виховання дошкільнят»
13.02 вихователь-методист
 
   
3.4 Семінар -практикум «Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками» 20.03 вихователь-методист    
3.4.  Консультації  
3.1 «Забезпечення порядку зберігання документації згідно з інструкцією ведення ділової документації в ДНЗ у 2018/2019 навчальному році» 18.09 вихователь-методист  
 
 
 
 
 
 
 
книга консультацій
   
3.2 «Нові підходи до адаптації дітей раннього віку в ДНЗ» 03.10 практичний психолог    
3.3 «Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку» 07.11 вихователь-методист    
3.4 «Методи і форми роботи про організацію та проведення прогулянок у різних вікових групах» 12.12 вихователь-методист    
3.5 «Рідна мова – як найважливіший щабель у розвитку інтелектуального і духовного розвитку особистості дитини у сучасному світі» 09.01 вихователь-методист    
3.6 «Виховання у дітей мо­рально-етичних норм поведінки — завдання сучасної педагогіки» 06.02 вихователь-методист
 
   
3.7 «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку» 13.03 вихователь-методист
 
   
3.8 Про безпеку дбаємо (попередження дитячого травматизму)  17.04 вихователь-методист
 
   
3.9 «Організація та структура оздоровчої роботи на літній період» 15.05 вихователь-методист
 
   
3.5.  Колективні перегляди  
3.1 Проведення інтегрованого заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку 23.10 Вихователі дошкільних груп  
 
   
3.2 Сюжетно-рольова гра – гра для розвитку всебічно розвиненої особистості 21.11 Вихователі дошкільних груп  
конспект занять
 
   
3.3 Проведення комплексного заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку, природного довкілля 17-19.01 Вихователі дошкільних груп    
3.4 Інтегроване заняття з соціально-морального розвитку «Дружня сім’я – гарний я» 19.02 Вихователі дошкільних груп    
3.5 Психолого педагогічне проектування в роботі з дітьми 25.03 Вихователі дошкільних груп проекти    
  3.6.   Тематичні тижні, дні  
3.1 Місячник «Увага! Діти на дорозі»  
 
Вихователі
груп молодшого  та старшого дошкільного віку
положення, інформація    
3.2 Тиждень педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 25-29.09
 
     
3.3 Фестиваль «Світ дошкілля» Згідно наказу    
3.4 Осінній тиждень пожежної безпеки 23-27.10    
3.5 Тиждень толерантності 13-17.11    
3.6 Зимовий тиждень безпеки 25-29.01    
3.7 День української мови «Рідна мово- диво калинове» 09.11    
3.9 День сміху 1.04    
3.10 Весняний тиждень безпеки 23-27.04    
3.11 День здоров’я 1 раз на місяць    
3.12 День вишиванки 19.05    
  3.7.Огляди,конкурси, виставки  
3.1 Огляд – конкурс «Моя найкраща група» 10-14.09 вихователі груп
 
положення, інформація    
3.2 Огляд- конкур сюжетно-рольових ігор 21.11  
 
 
 
3.3 Виставка «Новорічна іграшка своїми руками» 24-28.12  
3.4 Огляд- конкур посібників,
дидактичних ігор з морального виховання 
01.02    
3.5 Конкурс «Свій город у нас є» (нетрадиційне оформлення на підвіконні) 11-15.02    
3.6 Виставка малюнків «Моя мама найкраща» 04-08.03    
3.7 Виставка дитячих малюнків «Весна красна до нас прийшла 22-26.04    
3.9 Виставка «Писанковий дивограй»      
3.10 Фестиваль «Родинне джерело» 25.04    
3.11 Фото колажі із життя групи «Наше щасливе дитинство» 13-17.05    
3.12 Презентація родинний газет «Мрії про школу» 27-31.05    
3.13 Огляд-конкурс на кращу методичну розробку    10.04    
   
3.14 Огляд-конкурс «Наш літній майданчик» 13-17.05  
   
       
  3.8. Педгодини  
     
3.1 Організована життєдіяльність дітей за вимогами сучасності 19.09   книга обліку
педгодин
   
3.2 Сюжетно-рольова гра – джерело розвитку дошкільників 19.10 вихователь методист  
3.3 Формування знань дітей про предметний світ 19.12      
3.4 Творчий звіт «Я атестуюсь» 16.01      
3.5 Комунікативний розвиток дошкільників через використання інновацій. 27.03        
3.6 Формування здоров’я збережувальної компетентності дошкільнят 17.04        
  3.8. Інціативні, творчі групи  
3.1 Творча група
«Розробити систему роботи по сюжетно-рольовій грі»
відповідно до плану вихователь методист план    
3.2 Ініціативна група
«Ми це робимо так». Розробити зразки дидактичних ігор до всіх освітніх ліній.
     
3.3
 
Засідання клубу молодих вихователів «Паросток»      
               
 
3.10. Психолого – педагогічний консиліум
3.1 Адаптація дитини до дошкільного навчального закладу листопад практичний психолог  матеріали  
3.2 Психічний розвиток дітей молодшого дошкільного віку
4 року життя
жовтень грудень  
3.3
 
Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі лютий
 
 
ІV. Робота методичного кабінету
 

п/п
Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Ін форм.
Заб-ня
Примітки
1 Систематизувати матеріали в методичному кабінеті:
- доповнити картотеку журнальних статей;
- доповнити картотеку матеріалів методичного кабінету
протягом року вихователь методист
 
     
2 Надати допомогу:
- у створенні предметно – ігрового середовища;
- у оформлені ширм та куточків для батьків;
- у складанні планів гуртків, профільних груп;
- у підготовці виставок
 
до 01.09.18
протягом року
 
 
протягом року
 
 
 
 вихователь методист
 
 
 
 
 
 
 
 
     
3 Скласти:
- плани роботи
Творчої  групи «Розробити систему роботи по сюжетно-рольовій грі»
-Ініціативної групи
«Ми це робимо так». Розробити зразки дидактичних ігор до всіх освітніх ліній»
-засідання клубу молодих вихователів «Паросток»
до 1.09.2018
 
 
вихователь методист
 
     
4 Розробити:
- план заходів по проведенню місячників, декад, тижнів;
- положення про огляди, конкурси, виставки;
- пам’ятки тематичних перевірок
 
протягом року
 
 
 
вихователь методист
 
 
 
 
     
5 Поповнити дидактичним матеріалом та наочними посібниками основні  лінії розвитку  за програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» протягом року творча група, вихователі      
6 Забезпечити проведення інвентаризації методичного кабінету жовтень вихователь методист
 
     
7 Підготувати проекти наказів :
-про організацію методичної роботи ;
-про організацію гурткової роботи;
-про організацію наставництва;
-про проведення тижня безпеки;
 
-про стан дотримання ділової документації педагогами;
-про присвоєння кваліфікаційної категорії;
-про проведення Дня відкритих дверей;
-про підготовку оздоровчого періоду;
-про призначення відповідальних осіб за облік дітей, які проживають на призначеній території;
-про підсумок методичної роботи;
-про результати оглядів-конкурсів;
-про організацію комплексних та тематичних перевірок;
 Вересень
 
 Жовтень
 
Вересень
      Жовтень
Січень
Травень
Листопад
 
 
Березень
 
Жовтень
Квітень
 
Травень
 
Травень
 
Травень
 
Впродовж року
Згідно плану
вихователь методист
 
     
8  Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення освітньої роботи Впродовж року вихователь методист
 
     
V.   Організаційно - педагогічна робота
 

п/п
Зміст роботи Термін
виконання
Відповідальний
виконавець
Інформ.
забезпечення
Примітки  
5.1 Організувати освітній процес згідно гранично-допустимого навчального навантаження на дитину.
Здійснювати освітній процес через блочно-тематичну організацію та різні види занять
протягом року
 
вихователь методист
 
     
5.2 Інноваційна діяльність :
-впроваджувати інноваційну технологію ТРВЗ на  розвиток творчого мислення;
-впроваджувати інноваційну технологію М.Зайцева по навчанню дітей ранньому читанню;
-впроваджувати застосування коректурних таблиць на розвиток пізнавальної діяльності дітей за методикою М.Гавриш;
-впроваджувати  психолого педагогічне проектування на розвиток творчого мислення
 -впроваджувати інноваційну методику «Палички Кюїзенера» на розвиток логічного мислення
 
протягом року
 
вихователь методист
 
вихователі груп
 
 
 
 
План поетапного впровадження    
5.3 Продовжити роботу профільних груп:
* сенсорно-пізнавальний розвиток дітей  група раннього  група «Яблучко»
*  сенсорно-пізнавальний розвиток дітей  група раннього  група «Суничка»
* пізнавально-творчого спрямування  група за методикою Зайцева   мол. дош. віку 5 р.ж. «Малинка» 
* пізнавально-творчого спрямування   група мол.дош. віку  за методикою ТРВЗ 5р.ж. «Вишенька»
* художньо-творчого спрямування група ст.дош. віку  6р.ж.«Калинка»
 
 
 
протягом року
 
 
 
 
Клюшник Т.Ю.
Липська О.О.
Годун Н.С.
Смоленська Ю.М.
Курнєва  О.М.
Філатова Л.В
.
  Сокрута В.О.
Хілобок З.В.
 
Гончаренко В.О.
Терешкова  А.О.
 
 
 
 
план
 
 
 
   
5.4 Організувати діяльність гуртків за авторськими програмами та варіативною складовою програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» :
* «У пошуках знахідок» (пошуково-дослідницький)
*  «Танцювальна мозаїка»
(художньо-естетичний)
*  «Умілі рученята»  (художньо-творчий )
* «Англійський для малюків» (мовний)
* «Весела аеробіка» (фізкультурно-оздоровчий)
 
 
протягом року
 
 
 
 
 
 
 
КлюшникТ.Ю
 
Масло Д.В.
 
Шевченко Годун Н.С.
Сокрута В.О.
 
ТкаченкоТ.М.
 
 
план
 
 
   
5.5 Проводити День театру щокварталу вихователі груп
музичний керівник
матеріали    
5.6 Проводити тематичні свята, виставки, конкурси, виставки, огляди за участю дітей протягом року муз керівник
вихователі груп
сценарії    
5.7 Організувати звіти гуртків протягом року керівники гуртків      
5.8 Проводити діагностично-корекційну роботу при співпраці психолога з дітьми, педагогами, батьками протягом року практичний
психолог
     
5.9 Створити оптимальне розвивально-ігрове середовище в групах до 1.09 вихователі груп
завідувач
 
     
5.10 Провести інвентаризацію іграшок До 01.10   вихователь-методист
вихователі
     
5.11 Організувати освітньо-виховну роботу на період канікул в закладі   вихователь-методист    
музичний керівник
інструктор з фізкультури
заходи    
5.2 Робота з батьками
5.1 Проводити День відкритих дверей:
- «Ми сьогодні, крім малят, зустрічаєм мам і тат»
«Бережемо здоров’я змалку»
 
 
26.10
 26.04.
вихователь-методист  заходи    
5.2 Загальні батьківські збори
Дитячий садок та сім’я - єдиний простір дитинства..
1.Пріоритетні напрямки роботи Дошкільного закладу на 2018/2019 н.р.
2. Батьки та вихователі – однодумці, партнери. Взаємодія ДНЗ та родини щодо гармонійного розвитку  особистості.
 
вересень
 
 
 
 
 
 
 
Директор
завідувач
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
протокол
 
 
   
1.Звіт колективу закладу дошкільної освіти про результати роботи усіх підсистем закладу у 2018 – 2019 н.р.
2.Підготовка до літнього-оздоровчого періоду.
травень        
5.3 Групові батьківські збори:
Ранній вік
«Дитина та дитячий заклад»
1.Психоемоційний комфорт для дитини раннього віку в сім’ї та дитячому садку
2.Єдність вимог ДНЗ та сім’ї до дитини раннього віку, режим дня в ДНЗ та вдома.
3.Анкетування батьків. «Давайте знайомитеся!»
 
 
вересень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
   
«Моральне виховання дошкільника в родині та дитячому садку»
 1. Значення раннього віку для розвитку майбутньої особистості. Вправи на розвиток дрібної моторики.
 2. Материнська мова та інтелект дитини. Розвиток мовлення дітей раннього віку.
 3. «Криза трьох років». Як уникнути негативних наслідків?
лютий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Дитина підростає»
 1. Система роботи по вихованню культурно-гігієнічних навичок та самостійності у дітей 3-го року життя
 2. Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.
 
квітень        
 
Молодший дошкільний вік
4-й рік життя
«Дитячий садок – дім добра та любові»
 1. Психологічний портрет дитини четвертого року життя.
 2. Організація життєдіяльності дітей четвертого року життя в ДНЗ.
 3. Про санітарно-гігієнічні вимоги до дитячих іграшок.
Вибори батьківського комітету.
 
 
вересень
 
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
   
«Моральне виховання дошкільника в родині та дитячому садку»
 1. Розвиток мовлення дошкільників в іграх – запорука мовленнєвої компетентності.
 2. Як виховати любов до книжки?
лютий
 
 
«На порозі літнього оздоровлення»
 1. Про культуру взаємин батьків і дітей.
 2. Пустощі дітей: як поводитись в такій ситуації
 3. Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.
квітень  
 
Молодший дошкільний вік
5-й рік життя
«Пізнання світу»
 1. Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.
 2. Організація життєдіяльності дітей п’ятого року життя в ДНЗ.
 3. Секрети батьківської педагогіки.
 4. Збалансоване харчування – основа здоров’я
 
 
 
вересень
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
   
 
«Моральне виховання дошкільника в родині та дитячому садку»
 1. Цінність сюжетної гри.
 2. Покарання та заохочення дитини в сім’ї
лютий
 
 
       
 
Яскраві барви теплого літа»
1.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і здоров’я, безпека їх життєдіяльності. У відпустку з дитиною.
 1. Чому ми навчились за рік?
квітень        
 
Старший дошкільний вік
6-й рік життя
«Подаруймо дитині любов і піклування»
 1. Психологічний портрет дитини шостого року життя.
 2. Завдання виховання та навчання дітей на 2018/2019 н.р. Рівень компетентності дитини - випускника дошкільного закладу, відповідно до вимог Програми розвитку дошкільного віку «Я у Світі»
 3. Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї з формування у дошкільника мовленнєвої компетентності.
 
 
 
вересень
 
 
 
 
 
 
вихователь-методист
вихователі
психолог
 
матеріали зборів,
протоколи
 
 
 
   
  «Моральне виховання дошкільника в родині та дитячому садку»
1. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників.
2.Шляхи формування компетентності «вміння вчитись» в процесі навчання та гри.
лютий
 
 
 
«Скоро до школи»
 1. Батькам про психологічну готовність дітей до школи.
 2. Про що мають пам'ятати батьки під час вступу дитини до першого класу. Рекомендації.
3.Оздоровлення майбутнього першокласника.
квітень  
5.4 Інші форми роботи з батьками:
Анкетування: «Яким повинен бути першокласник»
 
жовтень
 
 
 психолог
 
Інформ.
   
Фотостенд «Ростимо здоровими» листопад інструктор з ф/в      
Засідання батьківського комітету 1 раз у квартал завідувач протокол    
Вміщувати матеріали до тематичного стенду «Новини садочка про сина та дочку» постійно вих.-ль методист      
Конкурс снігових скульптур січень вихователі Інформ.    
Спортивне свято: «Тато, мама, я – спортивна сім’я» березень вихователі груп інформ.    
Організувати роботу консультативних центрів протягом року ст. м/с план    
Залучити батьків до участі у святах, розвагах постійно вих.-лі груп      
Залучати дітей, які перебувають на короткотривалому відвідуванні ДНЗ приймати участь у  святах, розвагах, днях відкритих дверей протягом року вих.-ль методист
вих.-лі груп
     
Організувати роботу по охопленню дошкільною освітою дітей д/ віку умовного мікрорайону протягом року вих.-ль методист
вих.-лі груп
     
Заохочувати сім’ї , які підлягають соц. патронату відвідувати дошкільний заклад з короткотривалим перебуванням дітей в ДНЗ протягом року вих.-ль методист
вих.-лі груп
практичний психолог
     
Використовувати сайт дошкільного закладу «Ластівка», як джерело інформації для батьків навчального методичного та виховного характеру протягом року вих.-ль методист
вих.-лі груп
     
Моніторинг освітніх потреб сімей  січень вих-  мет,
вихователі,
прак .псих,
     
  Батьківська конференція:
«Обдарована дитина в сучасному світі»
28.09
 
 
 
 
керівники гуртків, прак психолог
вих-мет,
завідуюча
матеріали    
  Провести анкетування «Завтра в школу: турботи та сподівання» Березень Практичний психолог Інформ.    
  Консультація «Як виховати любов до книжки?» Лютий вих-  мет,
вихователі
 
матеріали    


 
VІ. Вивчення стану
організації життєдіяльності дітей
 

п/
Види вивчення Зміст Група Вихователь Форма узагаль
нення
Термін
Вик-ня
 
1 Комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей раннього віку 3-й р. ж.» «Яблучко»
 
вихователі
групи «Калинка»
Довідка до педгодини 19-23.03  
2 «Сформованість шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку» група старшого дошкільного віку вихователі старших груп Інформ. до педгодини  22-26.04  
3 Тематичне вивчення «Про результати вивчення стану сюжетно-рольової гри в групах дітей раннього та дошкільного віку»
 
групи
раннього та
дошкільного віку
вихователі дошкільних груп Довідка до педради 19-23.11  
4 «Стан вивчення морально-етичних норм у дітей дошкільного віку» дошкільні
групи
вихователі дошкільних груп Довідка до педради 11-15.02  
5 Оперативне вивчення Медико-педагогічний контроль занять з фізичного виховання» дошкільні
групи
вих-лі
дошк. груп
протоколи мед.-пед. нарада  2 р/р  
6  Про організацію роботи КЦ «Разом з мамою», ст. д. в.     Інформація до педгодини 17-21.12  
7 «Використання інноваційних технологій у освітньому процесі» дошкільні
групи
вихователі дошкільних груп інформ.  
01-05.04
 
8 «Вивчення результативності гурткової роботи» дошкільні
групи
вихователі старших груп інформ.  
08-12.04
 
9 Провести моніторинг розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту відповідно до змісту  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» дошкільні
групи
вихователі дошкільних груп інформ. до педради 22-26.10
22-26.04
 
10 Планування освітньої діяльності з дошкільниками групи раннього та дошкільного віку
 
вихователі груп інформ.
мед.-пед. нарада
21-25.01  
               
11 Порівняльне вивчення Обстеження рівня звуковимови дітей групи раннього та дошкільного віку вихователі груп інформ.
до педгодини
вересень
квітень
 
12 Вибіркове вивчення Виконання інструктивно-методичних рекомендацій України
«Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» № 1/9-386 від  13.06.2018р.
дошкільні
групи
вихователі груп інформ.
до педради
30-31.10  
13 Проведення прогулянки з дошкільниками дошкільні
групи
вихователі груп інформ.
до педгодини
08-12.10 
 
 
14   Стан ведення ділової документації педагогами Всі групи вихователі груп
спеціалісти
психолог
інформ.
до
наради
лютий  
 
VІІ. Адміністративно – господарська робота
 
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка,
заміна, перенесення
7.1. Адміністративний контроль
7.1.1 Здійснити комплектування груп у відповідальності до віку дітей до 01.09.2018 завідуюча  
7.1.2 Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами до 01.09.2018   завідуюча  
7.1.3 Перевірити готовність груп до нового навчального року до 01.09.2018 завідуюча
вихователь-
методист
 
7.1.4 Контролювати готовність ДНЗ до зимового періоду вересень-листопад завідуюча  
7.1.5 Контролювати роботу завгоспа щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів протягом
навчального
року
завідуюча
медична сестра
 
7.1.6 Контролювати роботу кухарів:
- закладання продуктів харчування;
- якість приготування страв;
- технологію приготування страв;
- норми видачі порцій на групи;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування;
- виконання інструкцій з ОП
протягом
навчального
року
завідуюча
медична сестра
 
7.1.7 Контролювати роботу завгоспа щодо:
- економного використання мийних засобів;
- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;
- виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);
- своєчасної підготовки системи опалення
протягом
навчального
року
завідуюча  
7.1.8 - здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;
- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;
- перевірка стану електрообладнання та електропроводки;
- своєчасного завезення піску(для посипання доріжок узимку)
     
7.1.9 Контролювати роботу старшої медичної сестри:
- ведення бракеражної документації;
- ведення медичної документації;
- своєчасне придбання медикаментів та термін їхнього використання;
- своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;
- аналіз захворюваності;
- своєчасне проходження медичного огляду працівниками ДНЗ
протягом
навчального
року
завідувач  
7.1.10 Перевіряти якість прибирання приміщення ДНЗ протягом
навчального
року
завідувач,
старші медичні сестри
 
7.1.11 Контролювати роботу пральні:
- наявність та дотримання графіка зміни білизни, якість прання білизни;
- отримання норм витрат мийних засобів;
- збереження обладнання;
- виконання інструкцій з ОП
     
7.2. Зміцнення матеріальної бази
7.2.1 Придбати медикаменти щокварталу завідуюча, сестра медична старша  
7.2.2 Провести частковий ремонт літніх павільйонів до 01.05.2018 завідувач господарством  
7.2.3 Провести акції «Зелена хвиля» (благоустрій території) квітень-травень завідуюча,
завідувач господарством
 
7.2.4 Здійснити косметичний ремонт вікових груп до 01.08.2018 завідуюча,
завідувач господарством
 
7.3. Фінансово-господарська діяльність
7.3.1 Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:
- табелів на зарплату;
- табелів щоденного відвідування дітей;
- накопичувальні відомості щодо харчування дітей;
- статистичний звіт;
- звіт щодо травматизму
протягом
навчального
року
завідуюча,
старша медична сестра,
завгосп, вихователь-методист
 
7.3.2 Затвердити штатний розпис, кошторис вересень2018 завідуюча  
7.3.3 Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар) протягом
навчального
року
матеріально-відповідальні особи  
7.3.4 Провести інвентаризацію, списати непридатне майно протягом
навчального
року
завідуюча, матеріально-відповідальні особи  
7.4 Виробничі наради
7.4.1 Ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку
Затвердити графіки роботи особового складу на 2018-2019 н.р.
Організація харчування у 2018- 2019 н.р.
вересень завідуюча, медична сестра старша,
вихователь-методист
 
7.4.2 Результати перевірки по охороні життєдіяльності та охороні праці
Підсумки  роботи по благоустрою території дошкільного закладу
Звіт про відвідування закладу дітьми дошкільного віку
листопад завідуюча, медична сестра старша,
вихователь-методист
 
7.4.3  Про стан проходження медогляду працівниками.
Про проходження курсової перепідготовки педпрацівниками.
Про виконання річного плану роботи на 2018-2019 н.р.
грудень завідуюча, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.4.4 Підсумки проведення новорічних paнків. Взаємодія ДНЗ і ЗОШ. Про стан роботи з охорони праці та профілактики дитячого травматизму
Про стан захворюванності.
 
січень завідуюча, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.4.5 Підготовка дошкільного закладу до роботи у новому 2018-2019 н.р.
Дотримання санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу
Підсумки атестації педагогічних працівників
березень завідуюча, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист,
голова ПК
 
7.4.6 Організація оздоровчого періоду
Стан харчування в дошкільному закладі
Підсумки навчально-виховної роботи за 2018-2019 н.р.
травень завідуюча, медична сестра старша,
завгосп,
вихователь-методист
 
7.5 Загальні збори трудового колективу
7.5.1 Підсумки оздоровчого періоду.
Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку
вересень    
7.5.2 Стан охорони праці у дошкільному закладі
Попередження пожеж. Посилення протипожежного захисту
Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку
січень    
7.5.3 Підсумки виконання річного плану.
Ознайомлення з планом ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2018-2019 н.р.
травень    
           
 
 

Інформація про літній оздоровчий період Методична робота
Інформація
про підсумки оздоровлення дітей дошкільного віку влітку 2018 року
в дошкільному закладі (ясла-садок) «Ластівка»
    Організація літнього оздоровчого періоду в закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку   «Я у Світі», інструктивно-методичних рекомендацій листів МОН України від 02.09.2016 № 1/9–456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», від 16.03.2012 № 1/9–198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період».
     Адміністрація та колектив дошкільного закладу «Ластівка» створили всі необхідні умови для організації якісної підготовки та проведення літнього оздоровлення, яке включало змістовне дозвілля, повноцінне загартування й раціональне харчування дітей.
     По ДНЗ «Ластівка»  були розроблені заходи щодо підготовки дітей до літнього оздоровчого періоду та розглянуті 19.04.2018р. на педагогічній годині.
     Готовність закладу визначалася до літнього оздоровчого періоду:
 • наказ № 01-04/34-од від 23.05.2018 р. «Про підготовку та проведення літнього оздоровчого періоду»;
 • план роботи закладу на оздоровчий період схвалений педагогічною радою 29 травня 2018 року;
 • проведенням інструктажів з питань збереження життєдіяльності дітей;
 • організації харчування дітей;
 • профілактики гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь;
 • забезпеченням закладу миючими та дезінфікуючими засобами, кухонним та столовим посудом, інвентарем, медикаментами;
 • ревізія ігрового та спортивного обладнання на ігрових майданчиках.
 • розроблена комплексна система загартування на літній оздоровчий період:
            повітряні ванни, обливання рук;
            ходьба по оздоровчій доріжці;
            дихальна гімнастика;
            гігієнічна гімнастика;
             максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
             сонячні ванни;
             наскрізне провітрювання групи;
             ходьба босоніж по траві;
             ігри з піском та водою;
             вітамінотерапія через використання соків та свіжих овочів,
             фруктів;
             водні процедури в літньому душі та надувних басейнах. 
     Готовність дошкільного закладу до літнього оздоровчого періоду   визначалась організацією предметно-ігрового середовища, облаштування майданчиків всіх вікових груп, естетичним виглядом  прилеглих територій, належним  станом господарських приміщень та харчоблоку.
З метою оздоровлення дітей були проведені музично-спортивні заходи:
        1. «Країна дитинства»
        2. «Про здоров’я всі ми дбаємо»
        3. «Свято української пісні»
        4. «Івана-Купала»
        5. «Мандрівка країною іменинників»
        6. «Медово-яблуневий Спас»
        7. «Україно – калинова країно!»
         8. «Літечко, до побачення!»  
         У ході літнього оздоровчого періоду з дітьми систематично проводилися:
–  ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
– дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
– рухливі та спортивні ігри: волейбол
, теніс, флорбол, городки, шахи, спортивне орієнтування;
– процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
– екскурсії, цільові прогулянки, дитячий туризм;
– продуктивні види діяльності;
– ігри з водою, піском;
– конструкторські та творчі ігри;
– пошуково-дослідницька діяльність;
– організація трудової діяльності;
– літературні розваги, конкурси малюнків;
– змагання, різноманітні конкурси, естафети.
         Були охоплені оздоровленням діти дошкільного віку, які відносяться до пільгових категорій: 
 
Усього Із них
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Діти-інваліди Діти з малозабезпечених сімей Діти з багатодітних сімей
дітей пільгових категорій  
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
24 19 79% - - - - - - 7 7 100% 17 12 71%
 
Із них
Діти, які перебувають на диспансерному обліку Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Діти з неповних сімей Діти внутрішньо переміщених осіб Діти, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь  у проведенні АТО
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
 
усього
 
факт
 
%
19 15 79% - - - 9 7 78% - - - - - -
 
ЗДО Кількість дітей станом на 31.05.2018 З них оздоровилось у закладах освіти
червень липень серпень Середня кількість за літній період Відсоток від загальної кількості
«Ластівка» 125 72 66 63 67 54%
 
 
       Перебіг літнього оздоровлення дітей ДНЗ «Ластівка» було висвітлено на сайті в рубриці «Фото галарея», в батьківських куточках.
 
 
 

Фестиваль родинної творчості "Родинне джерело" Методична робота  
          25 квітня 2018 року у дошкільному навчальному закладі відбувся фестиваль родинної творчості «Родинне джерело».
          Свої таланти та творчі здобутки показали батьки та діти, бабусі та онуки, братики та сестрички.
     Усі учасники фестивалю виявили неабияку сміливість та доклали немало зусиль, фантазії, щоб донести до глядачів свої почуття, переживання. Свої таланти діти разом з дорослими показали у піснях, танцях, в акробатичних номерах, декламуванні вірша. Родини показали свої звичаї та традиції у приготуванні страв, екібан та малюванні картин. 
    Гості фестивалю, діти молодшого дошкільного віку та старшого дошкільного віку,  дарували глядачам чарівні пісні, а  пристрасне танго, виконали випускник нашого закладу  Ярослав Резніченко зі своєю  партнеркою,  що  налаштувало учасників на позитивний настрій та зацікавило  гостей.     
     Усім учасникам дійства директором завідувачем  Гончаренко М.В. було вручено дипломи за активну участь у фестивалі родинної творчості «Родинне джерело».
     Велику подяку хочемо висловити родинам вихованців Кіріченко Софії та Варвари, Остапенко Каріни, Самсоненко Насті, Говорун Ані, Кукуні Насті, Шмонько Злати та Максима, Артеменко Арсена, Саєнко Андрія, Косенко Влада, Бездрабко Марини  за те, що подарували свою творчість глядачам.
                               
 

Тиждень безпеки Методична робота
Інформація
про проведення  Дня цивільного захисту та
 «Тижня безпеки дитини»
в дошкільному навчальному закладі «Ластівка»
з 23.04 - по 27.04.2018 р.
 
      На виконання наказу відділу освіти «Про  проведення Тижня цивільного захисту, Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах, на виконання наказу по ДНЗ «Ластівка» від 26.03.2018 №01-04/23-од «Про проведення Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі  з  23.04 по 27.04.2018  та з метою підвищення організованості та якості проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту, залучення дітей до масово-роз’яснювальної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набуття умінь і навичок свідомого, поважного ставлення до збереження здоров’я та життя людей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу, привернення уваги суспільства до безпечної життєдіяльності, привернення уваги суспільства до безпечної життєдіяльності, запобігання травматизму дітей  під час навчально-виховного процесу та в побуті, формування потреби у здоровому і безпечному способі життя проведено  ряд заходів:
 • перевірено наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ;
 • перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • перевірено стан електричного та опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання;
 • перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
 • перевірено інструкції з пожежної безпеки;
 • перевірено стан спортивного обладнання;
 • перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання у медичному кабінеті;
 • підготовлено матеріали та оформлено папки-ширми у батьківських куточках на теми збереження здоров’я дітей на вулиці, у побуті, серед людей, на природі, збереження здоров’я: «Бережемо життя і здоров’я дітей», «Безпека дорожнього руху», «Правила пожежної безпеки»;
 • оформлено куточки безпеки у групах дітей дошкільного віку».
  Були проведені :
 • інтегровані заняття «Будь охайним», «Небезпека на дорозі», «Сірники не іграшки» « Подорожуємо з усією родиною»;
 • дидактичні ігри з дітьми дошкільних груп «Збираємось на відпочинок», «Добре погано», «Маленькі пожежники», «Вогонь добрий, вогонь злий», «Який прилад забули вимкнути», «Небезпечні предмети», «Чим можна гратися Петрику»,  «Весела подорож», «Що погано, а що добре для здоров’я»;
 • сюжетно-рольові ігри «Ми пожежники», «Лікарня», «Правила дорожнього руху» ;
 •  вирішення  проблемних  ситуацій в групах молодшого дошкільного віку 5-й рік життя та в групах старшого дошкільного віку 6-й рік життя «Як  зарадити  біді», «Що буде, якщо», «Чому шкідливо пити брудну воду?», «Правила безпеки» ;
 • бесіди  з дітьми  «Незнайомі люди», «Його  величність сірники», «Перед мандрівкою до лісу»;
 • перегляд навчальних фільмів «Уроки тітоньки Сови»;
 • читання віршів А. М’ястківського «Живе дзеркальце», І. Січовика «Сірники».
     З дітьми молодшого дошкільного віку 5-й рік життя та дітьми старшого дошкільного віку 6-й рік життя організовано екскурсію до пожежного щита з метою ознайомлення з предметами та їх призначення.
      З метою  підвищення рівня обізнаності батьків з питань безпеки життєдіяльності  проведено індивідуально-групові консультації «Подорож до лісу», «Готуємось до літа», «Правила поведінки на воді».
      З 25 по 27.04.2018р. для батьків та дітей була організована виставка дитячих малюнків «Безпека країни очима дітей».
     26 квітня проведено об’єктові тренування з евакуації персоналу і дітей ДНЗ «Ластівка» на випадок пожежі.


                       
  
          

Виставка малюнків "Писанковий дивограй" Методична робота  
     З 02 квітня по 06 квітня 2018 року в ДНЗ «Ластівка» була проведена виставка, приурочена святу Великодня на тему «Великодній диво грай». Участь у виставці взяли батьки із своїми  дітьми. У своїх виробах батьки разом з дітьми показали  любов до свого народу, повагу до його традицій, минулого та сучасного. На передодні свята педагоги провели роботу з дітьми з розвитку у дітей інтересу до народознавства, до символів і атрибутів писанки, крашанки, їх різновиду (дряпанка, крапанка, мальованка).
                                           
                                                                      

Педагогічна рада "Життєва компетентність дошкільників, як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра" Методична робота
     22 березня 2018 року у ДНЗ «Ластівка» була проведена педагогічна рада на тему "Життєва компетентність дошкільників, як складова формування шкільної зрілості майбутнього школяра". Оновлення змісту загальної середньої освіти, визнання обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку є одним із факторів у  забезпеченні наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти.
     Для досягнення високих освітніх рівнів важливим є створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання.
   Аналіз передового педагогічного досвіду свідчить, що об'єднання дошкільного закладу з школою дає можливість ефективніше здійснювати процес соціалізації та адаптації дошкільників до нових умов і налагоджується належна виховна робота в ньому.

                                         


                                                                           

 

Семінар-практикум "Інноваційні педагогічні технології в роботі з дітьми" Методична робота
   14  березня 2018 року  з педагогами дошкільного навчального закладу     проведено семінар - практикум   на тему: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій  у роботі з дітьми».
Мета семінару:
- актуалізувати знання педагогів щодо нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності ДНЗ;
- розглянути основні освітні інноваційні технології, з метою подальшого застосування в навчально-виховному процесі дитячого садка;
- формувати мотивацію для впровадження інтерактивних методів у навчальний процес.
    Цікаві форми проведення семінару спонукали кожного з учасників заходу зробити аналіз отриманої інформації, визначити особисті плани на майбутнє щодо здійснення інноваційної діяльності в ДНЗ.
                                                                          

Семінар практикум "Забезпечення наступності в роботі початкової та дошкільної ланок освіти, як умови якісної підготовки дітей до школи" Методична робота
    Сьогодні доводиться констатувати, що взаємозв’язок між дошкільною і шкільною ланками освіти залишається декларативним, хоча саме цей віковий період найважливіший для загального розвитку, формування особистісних якостей, необхідних протягом усього наступного життя і є фундаментом для надбання спеціальних знань, умінь і навичок. Саме 14.02.2018 року з педагогами ДНЗ «Ластівка» був проведений семінар практикум на тему «Забезпечення  наступності в роботі початкової та дошкільної ланок освіти, як умови якісної підготовки дітей до школи». Метою даного заходу було спряму вати пе­дагогічний процес дошкільного навчального закладу і початкової школи на всебічний розви­ток особистості дитини.
                                                             

Колективний перегляд занять по впровадженню інноваційних технологій в освітній процес Методична робота
     Колективний перегляд різних видів діяльності в дошкільному навчальному закладі  є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників  з різним рівнем освіти, стажем педагогічної діяльності.
     Згідно річного плану навчально-виховної роботи закладу,  з метою обміну досвідом роботи  та підвищення професійної майстерності вихователів-початківців,  17-18 січня 2018 року в ДНЗ «Ластівка» проведено колективний перегляд по використанню інноваційних технологій у освітньому процесі.
     Під час показових занять всі педагоги використали ІКТ, елементи мнемотехніки (група «Суничка» діти 3-го р.ж., вихователь Шевченко Годун Н.С.),  методику раннього читання М.Зайцева (група «Малинка» діти 4-го р.ж., вихователь Курнєва О.М.), методику Кюїзенера (група «Вишенька» діти 4-го р.ж.), технологію ТРВЗ (група «Калинка» діти 5-го р.ж., вихователь Терешкова А.О.), коректурні таблиці Н.Гавриш (група «Яблучко» діти 6-го р.ж., вихователь Клюшник Т.Ю.), методику Карла Орфа (група «Вишенька» діти 4-го р.ж., музичний керівник Масло Д.В.).  Даний колективний перегляд сприяв підвищенню професійної майстерності педагогів та був дуже корисним для молодих вихователів.
       Вихователі садочка висловлювали своє бачення щодо змісту та мети проблем, над якими кожен з них працює, презентували власні напрацювання та ділилися досвідом з колегами щодо методичних прийомів і практичних дій організації  освітньо-виховного процесу дошкільнят. 
                                               


                                              

1 2 3