I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Повна назва «Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської ради Сумської області», скорочена назва «ДНЗ «Ластівка» (далі ДНЗ або Заклад). Форма власності: комунальна.
Тип закладу: комбінований з групами для дітей віком від одного до  шести (семи) років.
Мова навчання: українська.
Освітній рівень: дошкільна освіта.
Юридична адреса ДНЗ: Сумська область, місто Охтирка, вулиця Сумська, будинок 17, поштовий індекс 42700.
Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланк зі своєю назвою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, самостійний баланс. Розрахунково-касове обслуговування Закладу здійснюється через органи Державної казначейської служби, в якому відкриті реєстраційні рахунки.
1.2 Засновником (власником) ДНЗ  є територіальна громада в особі Охтирської мiської ради (далі- Засновник).
1.3 Органом, до сфери управління якого входить Заклад є виконавчий комітет Охтирської міської ради (далі - Представник засновника).
1.4 Уповноваженим органом Засновника з питань освітньої діяльності закладів освіти міста Охтирки та в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, є відділ освіти Охтирської міської ради (далі – Уповноважений орган), який здійснює координацію діяльності Закладу.
1.5 Організаційно-правовий статус – комунальна, бюджетна установа, заклад освіти.
1.6 ДНЗ  підлягає державній реєстрації.
1.7 ДНЗ здійснює свою освітню діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, Статуту, рішень Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, наказів відділу освіти Охтирської міської ради.
1.8 ДНЗ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями закладу.
1.9 ДНЗ здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення освітніх, економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.10 Навчання та виховання в Закладі здійснюється державною  мовою.
1.11 Головною метою Закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.
1.12 Головними завданнями ДНЗ є: - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
- виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;
- здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.
1.14. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:
- набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;
- формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
- утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
- засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
  1.15. Заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, та цим Статутом.
  1.16. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими законодавчими документами, які не суперечать чинному законодавству;
- забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання фінансової дисципліни;
- прозорість та інформаційну відкритість;
- збереження матеріально-технічної бази;
- дотримання правил пожежної безпеки, санітарних норм та охорони праці;
- забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
    1.17. Порядок ведення діловодства у ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований заклад.
    1.18.  Взаємовідносини між ДНЗ та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
2.1. Порядок комплектування ДНЗ визначається Засновником спільно з директором. Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.
2.2. Прийом дітей до Закладу здійснюється директором протягом календарного року згідно з чинним законодавством.
2.3. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
2.4. У Закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.
2.5. У Закладі комплектуються групи за віковим принципом:
- група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;
- група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;
- група середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;
- група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;
- група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами від 4 років 6   місяців до 6 (7) років;
- інклюзивна група від 3 до 7(8) років.
2.6. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:
- для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;
- для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;
- з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;
- компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 12 осіб;
- інклюзивна група – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);
- в оздоровчий період - до 15-ти осіб.
Може комплектуватися різновікова група – від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, кількістю до 15-ти осіб;
Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у Закладі.
2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється згідно з чинним законодавством.
За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків (осіб, які їх замінюють), а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.8. Відрахування дитини із Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.
2.9. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.
2.10. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ДНЗ, та надання консультаційної допомоги сім'ї.
2.11. Для  надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі Закладу може діяти консультативний центр для батьків  (осіб, які їх замінюють) і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. З метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між Закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) у Закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують ДНЗ.
2.12. У Закладі можуть працювати інклюзивні групи, рішення про відкриття яких приймається Засновником.

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня й завершується 31 травня наступного року. Оздоровчий період триває з 1 червня до 31 серпня.
3.2. Заклад   діє відповідно до освітньої програми, плану роботи, який складається на навчальний рік  та оздоровчий період.
3.3. Освітню програму, план роботи Закладу схвалює педагогічна рада  закладу, затверджує – директор.
3.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України. Заклад  для здійснення освітнього процесу має право вибору освітніх програм: комплексної, як основної, та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.
3.5. Заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».
3.6. У Закладі можуть бути розроблені власні новації. Заклад може брати участь в апробації нових методик, технологій, підходів, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.
3.7. Під час організації освітнього процесу у Закладі можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики.
3.8. З метою розвитку творчої особистості дитини в Закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо.
3.9. Режим роботи ДНЗ – п’ятиденний.
Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.
Режим роботи груп затверджується Представником засновника.
Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.
У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.
У робочі дні працює чергова група з 700 до 800 та з 1700 до1900.

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасниками освітнього процесу Закладу є:
- діти дошкільного віку (вихованці);
- педагогічні працівники;
- помічники вихователів;
- медичні працівники;
- батьки вихованців ( особи, які їх замінюють);
- представники підприємств, установ, які беруть участь у освітній роботі.
4.2. Права батьків (осіб, які їх замінюють):
- обирати Заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування Закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;
- брати участь у поліпшенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, надавати добровільну благодійну батьківську допомогу;
- заслуховувати звіти директора про роботу Закладу;
- у Закладі можуть бути створені батьківські об’єднання, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі;
- у своїй діяльності батьківські об’єднання керуються  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»  цим статутом дошкільного навчального закладу, та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
4.3. Батьки (особи, які їх замінюють зобов’язані):
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;
- своєчасно вносити плату за утримання дитини в Закладі у встановленому порядку;
- своєчасно сповіщати Заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;
- у разі відсутності дитини у Закладі через хворобу надавати медичну довідку;
- сприяти забезпеченню дошкільної освіти у Закладі.
Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.
4.4. Педагогічні працівники Закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Педагогічні працівники приймаються на роботу директором Закладу. Можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.
4.5. Педагогічні працівники мають право на:
- вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою Закладу;
- підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;
- створення умов для здійснення освітнього процесу;
- захист професійної честі, гідності;
- одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановленими законодавством України.;
- педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.
4.6. Педагогічні працівники зобов’язані:
- дотримуватись Статуту Закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди чи контракту;
- співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань навчання і виховання дітей;
- сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;
- не рідше одного разу на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
- проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;
- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
- виконувати накази директора ДНЗ, органів управління освітою.
- брати участь у роботі педагогічної ради, педагогічних студій.
 Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.
4.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу становить:
- вихователя – 30 годин;
- вихователя групи компенсую чого типу – 25 годин;
- вихователя-методиста – 36 годин;
- керівника музичного – 24 години;
- інструктора з фізкультури – 30 годин;
- практичного психолога – 40 годин;
- вчителя –логопеда – 20 годин;
- вихователя інклюзивної групи – 25 годин
- асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;
- керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
4.8. Штатний розпис Закладу погоджує Уповноважений орган.
4.9. Педагогiчнi працівники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов'язкiв, умови колективного договору або за ре­зультатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльня­ються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.
 
V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
5.1. Управління  Закладом у межах повноважень, визначених законами та Статутом, здійснюють:
- Засновник – Охтирська міська рада через Уповноважений орган;
- директор ДНЗ;
- колегіальний орган управління Закладом є педагогічна рада;
- колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори;
- інші органи, передбачені спеціальними законами та Статутом.
5.2. Директор Закладу здійснює безпосереднє керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Він є представником закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом.
5.3. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Уповноважена Засновником особа укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, обраним у порядку, встановленому законодавством за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії.
Положення про конкурс на посаду директора Закладу розробляється та затверджується рішенням Засновника на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
5.4.  Загальні збори:
- заслуховують звіт директора Закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
- затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку Закладу;
- приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
- вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.
5.5. Директор Закладу:
- несе відповідальність за організацію роботи Закладу;
- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
- діє від імені Закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;
- у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Закладу;
- приймає на роботу та звільняє працівників Закладу;
- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;
- затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати за погодженням з Уповноваженим органом;
- встановлює доплати, надбавки, премії працівникам Закладу  в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;
- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;
- створює умови для здійснення освітнього процесу;
- один раз на п’ять років проходить атестацію керівних кадрів.
5.6. Громадське самоврядування в Закладі здійснює наглядова (піклувальна) рада  на основі наступних принципів:
 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
 • верховенства права;
 • взаємної поваги та партнерства;
 • репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників;
 • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
 • пріоритету узгоджувальних процедур;
 • прозорості, відкритості та гласності;
 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 • взаємної відповідальності сторін.
Наглядова (піклувальна) рада Закладу створюється за рішенням Засновника відповідно до спеціальних законів, якими визначається порядок її формування, її відповідальність, перелік і строк повноважень. Наглядова (піклувальна) рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу  з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів Закладу  з правом дорадчого голосу.
До складу наглядової (піклувальної) ради Закладу не можуть входити його працівники.
Наглядова (піклувальна) рада Закладу має право:
 • брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу  та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та її директора;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу  і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Закладу;
 • вносити міському голові подання про заохочення або клопотати про розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором;
 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами.
  5.7. У Закладі постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради  Закладу входять усі педагогічні працівники, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки (особи, які їх замінюють). Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Педагогічна рада:
- схвалює освітню програму ДНЗ,  оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;
- визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в Закладі;
- визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;
- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу;
- розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;
- рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішенням директора.
Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами ДНЗ і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.
 
VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
     6.1. У Закладі здійснюється триразове харчування дітей. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоров’я, фінансів та місцевого самоврядування. Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на директора закладу.
Розмір плати за харчування встановлює Засновник.
Від плати за харчування дітей звільняються батьки (особи, які їх замінюють), у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти-сироти та діти які залишились без батьківського піклування та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.
    6.2 Організація безоплатного медичного обслуговування у Закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоров’я (сімейною амбулаторією) відповідно до чинного законодавства України.
    6.3. Управління Держпродспоживслужби в м. Охтирка разом з Уповноваженим органом здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі.
   6.4  Заклад охорони здоров’я (сімейна амбулаторія) щорічно забезпечує безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведення лікувально-профілактичних заходів.
  6.5.  Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним середнім медичним персоналом Закладу у порядку встановленому чинним законодавством.
 
VІІ. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА
7.1. Матерiально-технiчна база ДНЗ включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi Закладу.
7.2. Заклад використовує майно на правах оперативного управління вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i Статуту ДНЗ та укладених нею угод.
7.3. ДНЗ вiдповiдно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, iншими природними ресурсами й несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.
7.4. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна ДНЗ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законо­давством. Збитки, завданi ДНЗ внаслiдок порушення її майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.
7.5. Для забезпечення освітнього процесу ДНЗ  використовуються групові приміщення, музично-спортивно зала, медичний кабінет тощо.  
 
VIІІ. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНІСТЬ
8.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ДНЗ здiйснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, затвердженого кошторису.
8.2. Джерелами фінансування є:
 • кошти Засновника;
 • кошти державного бюджету та міського бюджету;
 • кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на рахунки Закладу та використовуються згідно з чинним законодавством;
 • кошти, отримані за надання платних послуг, перелік яких затверджений в установленому законодавством порядку;
 • добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
8.3. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
8.4. Порядок ведення діловодства в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Заклад.
8.5. Звiтнiсть про дiяльнiсть ДНЗ встановлюється відповiдно до законодавства.
 
ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
9.1. Заклад підпорядковується і підзвітний Засновникові та Уповноваженому ним органу.
9.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти, дотримання ліцензійних умов.
9.3 Основною формою державного нагляду за діяльністю Закладу є інституційний аудит, який проводиться не рідше ніж один раз на десять років відповідно до чинного законодавства та який забезпечує ефективну роботу та сталий розвиток Закладу. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти    визначаються спеціальними законами.
9.4. Перевірки  з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю Закладу, проводяться відповідним Уповноваженим виконавчим органом міської ради згідно з наданими повноваженнями.
9.5. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Засновником та Уповноваженим органом.
9.6 Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Закладу здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або представником Засновника.
9.7 Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Закладу, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.
9.8. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, Уповноваженим органом.
9.9. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язана з освітнім процесом, встановлюється Засновником Закладу.
 
 
Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) ДНЗ здійснюється на підставі рішення Засновника. При реорганiзацiї права та зобов'язання ДНЗ перехо­дять до правонаступникiв, вiдповiдно до чинного законодавства.
10.2. При реорганізації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
10.3.Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду.
10.4.Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
10.5. Майно та грошові кошти Закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
10.6. Ліквідація Закладу завершується, а Заклад припиняє діяльність з моменту внесення  відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 
     
    Секретар міської ради                                В. ПОПОВИЧ