Регулюють питання охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі наступні нормативно-правові акти:

• Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
• Закон України «Про цивільну оборону України»
• Закон України «Про охорону праці»
• Закон України «Про охорону дитинства»
• Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003р. № 305
• Закон України «Про дошкільну освіту»
Зокрема:
• створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
• формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
• сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей».


                                                                                            /Files/images/bjd2020/4.jpg

 
Життя і здоров`я дітей    найважливіша цінність
 
 Загальновідомо: дитинство — унікальний період у житті людини, адже саме в цей час формується її здоров’я, відбувається становлення особистості. Досвід дитинства багато в чому визначає доросле життя людини.
Дитина, її життя і здоров’я — найвища цінність держави. Тож захистити її від можливих небезпек і навчити безпечно взаємодіяти з довкіллям  (предметним ,природним та  со­цільним ) — одне з провідних завдань, визначених у голов­ному документі дошкільної освіти — Базовому ком­поненті.
Так, саме дошкільний навчальний заклад:
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному й фізичному розвитку дітей.
Щоб забезпечити гармоній­ний розвиток людини, потрібно з дошкільного віку формувати у дітей  усвідомлення цінності свого життя і здоров’я, бережного ставлення до власного здоров’я, вироблення стереотипів без­печної поведінки в довкіллі. Адже, проблема навчання  дітей правил особистої безпеки потребує уваги з боку дорослих: педагогів і батьків. Слушні та вчасні поради дорослих по­винні допомогти дитині зберегти своє життя, зміцнити здоров’я, усвідомити, що грати можна не скрізь і що деякі заборони та правила – не примхи дорослих, а життєва необхідність.
Головна ме­та – формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, формування здорового способу життя, накопичення ними знань та  навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дошкільному навчальному закладі, в природі тощо.

 
Основні напрямки роботи педагогічного колективу
з формування знань дітей з безпеки життєдіяльності


 
(взаємодія з довкіллям: предметним ,природним та  со­цільним )
 • створення належних умов для безпечної життєдіяльності;
 • формування елементарної життєвої компетенції з питань безпеки;
 • виховання основ безпечної поведінки у дітей;
 • культура безпеки дорослих, відповідальне ставлення до життя та здоров’я малят.
Діти дошкільного віку  повинні  мати  певний рівень знань правил  безпеки життєдіяльності  у наступних  напрямках:
Максимального ефекту можна досягти лише тоді, якщо  в діяльності педагогічного та батьківського колективів буде відпрацьовано єдину стратегічну лінію  спрямовану на формування у  дітей знань правил безпеки життєдіяльності. Реалізація всіх  завдань з даної проблеми  у ДНЗ  можлива лише через комплексну, цілеспрямовану роботу шляхом організації та  проведення різних форм роботи з дітьми ( з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей), які  сприятимуть усвідомленню цінності власного життя, бережному ставленню до здоров’я, виробленню стереотипів без­печної поведінки в довкіллі.

 
Етапи освітньої роботи

з формування в дошкільнят навичок безпечної поведінки
 • Підготовчий етап. Полягає в отриманні та частковому узагальненні вражень про небезпеку, що може чатувати на дітей у довкіллі. Доречні такі форми і методи роботи, як екскурсія, цільова прогулянка, спостереження, читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, перегляд відеофільмів, мультфільмів тощо.
 • Основний етап. Робота з формування певної системи уявлень та вироблення навичок безпечної поведінки. На цьому етапі доцільно застосовувати різні види ігор з елементами безпеки життєдіяльності, бесіди, складання описових та творчих розповідей дітьми, розучування комплексів загальнорозвивальних вправ, віршів, виконання трудових доручень тощо.
 • Практичний етап. На цьому етапі діти мають застосовувати набуті знання та вміння на практиці. Доречним буде використання таких форм і методів роботи, як розв’язання проблемних ситуацій, творчих завдань, пошуково-дослідницька діяльність, проведення свят, розваг, змагань, конкурсів тощо.

Форми роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності
 • Спостереження
 • Бесіди пізнавального та узагальнюючого змісту
 • Заняття
 • Різні види ігор
 • Екскурсії
 • Спортивні свята та тематичні розваги
 • Запис радіопередач
 • Виставки (продуктивна діяльність)
Вся педагогічна робота з вихованцями закладу щодо підвищення    рівня  знань правил безпеки життєдіяльності та  ефективного формування у них навичок безпечної поведінки здійснюється  з  урахуванням 
 
основних  загально – дидактичних принципів:
 • Гуманізації, що вимагає врахування можливостей,особливостей та потреб дитини ;
 • науковості й доступності , який полягає в засвоєнні дитиною реальних знань,які правильно відображають дійсність і не суперечать науковому розумінню понять, явищ; у навчанні дітей треба йти від простого до складного ,від невідомого до відомого ;
 • позитивної мотивації навчання, що полягає в створенні позитивного емоційного клімату, гуманних стосунків педагога і дітей в процесі навчання, атмосфери ділового співробітництва;
 • наочності навчання, що виражає «золоте правило» дидактики сформульоване Я.А.Коменським: якщо можливо,то одночасно залучати декілька відчуттів дитини;
 • систематичності і послідовності, що забезпечується раціональним планування ,визначенням кількості пізнавального матеріалу різного змісту і встановлення логічної послідовності у поданні його дітям;
 • індивідуального підходу, з врахуванням індивідуальних і вікових особливостей кожної дитини та диференціації завдань у процесі навчальної діяльності з врахуванням рівня розвитку дитини;
 • практичної цілеспрямованості та  важливих спеціальних  принципів:
 • забезпечення гігієни і нормальної роботи всіх органів та психофізіологічних процесів орга­нізму дітей;
 • забезпечення взаємозв’язку і взаємозалеж­ності життєдіяльності дитини з довкіллям (предметним, природним, соціальним) і без­посереднім середовищем, у якому вона пе­ребуває, та соціальною ситуацією розвитку як єдиною і неповторною для дошкільного дитинства системою взаємин між дитиною та середовищем;
 • раціональна організація життя та діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі;
 • захист здоров’я, життєдіяльності дитини як у дошкільному навчальному закладі, так і в сім’ї;
 • своєчасне усунення негативних впливів на життєдіяльність дитини та їх наслідків; надан­ня своєчасної допомоги;
 • забезпечення взаємозв’язку дошкільного навчального за­кладу, сім’ї та громадськості у формуванні безпечної поведінки дітей.
В організації освітньо-виховної роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності  педагогам варто  керуватися наступними чинниками:
 • робота не повинна обмежуватися лише засвоєнням дітьми норм та правил з безпеки життєдіяльності – дітей необхідно навчати обачності;
 • формувати навички орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях ;
дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективівПам`ятка батькам
з попередження всіх видів дитячого травматизму

   Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях основне завдання сім’ї та дошкільного навчального закладу - виховання з раннього дитинства громадянина, який здатний самостійно й свідомо протистояти небезпекам різного характеру, що дозволить йому активно брати участь у суспільному житті, відстоювати основні принципи безпечного життя, діяльності та відпочинку. Діти повинні знати про світ небезпек, який їх оточує, мінімізувати можливий ризик, жити в гармонії з собою та з природою.

ЖИТТЯ ДИТИНИ – ЦЕ НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ!

Звертаємося до вас: не залишайте дітей без нагляду, роз’яснюйте їм:

Правила дорожнього руху;

Правила пожежної безпеки;

Правила поводження з електроприладами;

Правила користування ліфтами;

Правила користування газовим приладдям;

Правила поводження з незнайомими та вибухово-небезпечними речовинами;

Правила поводження біля водоймищ;

Правила особистої безпеки та поводження з незнайомими людьми;

Правила санітарії та особистої гігієни;

Правила профілактики отруєнь (особливо грибами та несвіжими продуктами харчування);

Правила поведінки у лісі;

Правила безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру.

Пам’ятайте: виховання дітей у сім’ї залежить перш за все від загальної культури батьків! Лише ваша постійна увага й турбота допоможуть дитині уникнути небезпечної ситуації!

 

Забезпечення особистої безпеки дітей дошкільного віку

Життя в умовах великого міста потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій. Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки з боку зовнішнього світу.

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам’ятати та виконувати наступні правила:

1. Не залишати дітей дошкільного віку одних, навіть на короткий час.

2. Навчати дітей користуватися дверним вічком.

3. Не дозволяти дітям самостійно відчиняти вікна, кватирки.

4. Не дозволяти відчиняти двері незнайомій людині, навіть одягненій в міліцейську форму.

5. Не дозволяти дітям розмовляти з незнайомими людьми на вулиці.

6. Вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104.

7. Забороняти дітям підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними.

8. Забороняти грати ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами.

9. Забороняти користуватись ліфтом без супроводу дорослих, а також заходити в ліфт з незнайомими людьми.

10. Вчити звертатися за допомогою до людей, які працюють у правоохоронних органах.

11. Не дозволяти дражнити тварин. Попереджувати зародження у дитини жорстокого відношення до «друзів наших менших».

ПАМ’ЯТКА ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ДЛЯ ВАС!

Шановні батьки! Прочитайте, будь ласка, її своїм дітям!

1. Знати й виконувати правила дорожнього руху треба завжди.

2. Треба пам'ятати, що тротуар — не місце для ігор.

3. У громадському транспорті всі мають дотримуватися належних правил поведінки.

4. На зупинці не слід стояти близько до проїжджої частини дороги.

5. Треба бути уважним та обережним поблизу водоймищ.

6. Пам'ятайте, сірники — не іграшка.

7. Не підходьте близько до ліній електропередач.

8. Не грайте на будівельних майданчиках.

9. Не відчиняйте дверей квартири або будинку незнайомим лю­дям.

10. Не грайте з бродячими собаками та кішками.

11. Мийте руки після ігор, фізичної праці, відвідування туалету.

12. Завжди мийте руки перед їжою.

13. Дотримуйтесь правил поведінки в громадських місцях.

14. Пам'ятайте, тонкий лід — небезпечний лід.

                                                                                     /Files/images/bjd2020/52.jpg