Як розвитнути дрібну моторику руки дитини, яка готується до школи Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку  
 
 •  Розминати пальцями тісто, глину, пластилін, м'яти поролонові кульки, губку.
 
 •  Катати по черзі кожним пальцем дрібні намистини, камінчики, кульки.
 
 •  Плескати в долоні тихо, голосно, в різному темпі.
 
 •  Нанизувати намистини, ґудзички на нитки.
 
 •   Зав'язувати вузли на товстій і тонкій вірьовках і шнурках.
 
 •  Заводити будильник, іграшки ключиком.
 
 •  Штрихувати, малювати, розфарбовувати олівцем, крейдою, фарбами, ручкою і так далі.
 
 •  Різати ножицями.
 
 •  Конструювати з паперу (орігамі), шити, вишивати, в'язати.
 
 •  Робити пальчикову гімнастику.
 
 •  Малювати узори по клітинках в зошиті.
 
 •  Займатися на домашньому стадіоні і снарядах, де потрібний захват пальцями (кільця, щаблина та інші).
 
  Успіхів вам, шановні дорослі, у відповідальній справі - підготовці дитини до школи.
 

Рекомендації для батьків дітей першокласників Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку
Конкретними носіями всього того, чим має володіти дитина впродовж свого життя, є дорослі, які її виховують і навчають.                                                                                                                                                                                                                                                  Д.Ельконін                                                                                
     Виховання дитини починається від її народження. Якою вона виросте, значною мірою залежить від її батьків. Батьки в родині мають виконувати функції педагога: освітню (передача життєво значущої інформації), виховну (засвоєння норм життя в людському суспільстві), розвивальну (підвищення індивідуального потенціалу).
     Вступ до школи - переломний моменту житті дитини. Він пов'язаний з новим типом стосунків з оточенням (ровесниками й дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної, а не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов'язки, оточення, режим. Це «кризовий період» у житті дитини, і ця «криза» виявляється у тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти навчальними способами. Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває по-різному - від 2 тижнів до 2-3 місяців (залежно від рівня їх готовності до школи, психофізіологічних особливостей та стану здоров'я). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості».
    Шкільна зрілість виявляється у:
1)морфогенетичній готовності, що передбачає фізіологічну зрілість (стан здоров'я) та рівень фізичного розвитку (розвиток дрібної моторики руки і зорово-рухової координації, а саме:
• фізичні показники довжини тіла, маси тіла;
• особливості розвитку на етапі дошкільного дитинства, що обтяжили розви¬ток дитини: важкі пологи, травми, тривалі захворювання;
• темп розвитку в дошкільному дитинстві (чи вчасно дитина почала ходити, говорити);
• стан соматичного здоров'я дитини: характер відхилень у системах і функціях організму, хворобливість; скільки разів у минулому році хворіла дитина, скільки днів;
2)інтелектуальній готовності дитини до школи, що передбачає володіння дитиною певною кількістю знань про явища навколишнього середовища, уміння порівнювати, класифікувати та узагальнювати ці знання, а також певний рівень розвитку пізнавальних здібностей у дитини (мислення, пам'яті, сприймання, уяви, уваги);
3) комунікативній готовності, що передбачає володіння навичками взаємодії з дорослими, однолітками, а саме: знання моральних норм та правил поведінки (вміння слухати, не перебиваючи, вміння вибачати і вибачатися, співчувати, врахо¬вувати настрій та бажання інших людей тощо);
4)емоційно-вольовій готовності, що передбачає вміння:
• робити не лише те, що подобається, а й те, що необхідно зробити (довільність поведінки);
• поставити мету, виявити певні зусилля у випадку подолання перешкод, оцінювати результати своєї діяльності.
• розуміти й адекватно виражати свої емоції;
• свідомо підкорятися загальним правилам та вимогам;
• уважно слухати й виконувати самостійно найпростіші усні вказівки дорослого;
• самостійно діяти за зразком (точно відтворювати, діяти за аналогією);
5) мотиваційній готовності, що передбачає чітко сформовану позицію школяра, коли дитина:
• має належне уявлення про школу;
•позитивно ставиться до шкільних занять, загальноприйнятих норм дисципліни;
• віддає перевагу урокам грамоти й лічби, а не заняттям дошкільного типу (малювання, фізкультура, трудове навчання тощо);
• визнає авторитет учителя.
     Школа з перших днів ставить перед дитиною низку завдань, їй необхідно успіш¬но опанувати навчальну діяльність, засвоїти шкільні норми поведінки, долучитися до життя у класному колективі, пристосуватися до нових умов розумової праці та режиму. Виконання кожного з цих завдань безпосередньо пов'язане з попереднім досвідом дитини.
     Готовність дитини до школи залежить передусім від батьків. Якщо дитина відвідує дитячий садок, то це залежить від вихователів, адже підготовка дитини до школи передбачена програмою дитячого садка. Але ці програми не повністю враховують психологічні аспекти проблеми.
     Особливої уваги потребують, так звані, «домашні діти», які не відвідували дитячий садок. Вони, як правило, менше комунікабельні, важче встановлюють контакти з учителем та однолітками, не дуже комфортно почуваються в колективі, бояться залишатись у школі без батьків.
     Часто батьки, а іноді й учителі, вважають основними показниками готовності до школи ознайомлення дитини з літерами, вміння читати, рахувати, знання віршів та пісень. Однак дослідження показують, що це мала впливає на успішність навчання. Відсутність цих умінь не потребує спеціальної індивідуальної роботи з дитиною, оскільки їх формування передбачається програмою та методикою навчання.
     Психологічна готовність до школи - це такий рівень психічного розвитку дитини, який створює умови для успішного опанування навчальної діяльності.

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку
   Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної  середньої  та дошкільної освіти» (№ 2442-VІ від 06.07.2010) передбачено зміни до закону України «Про дошкільну освіту», а саме, запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.
   Відомо, що шостий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В ньому відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у розвитку мислення, уяви, пам’яті, сприймання. Діти цього віку вже мають певний життєвий досвід, уявлення про світ і самого себе, здатні аналізувати й оцінювати власні досягнення, але паспортний вік не завжди визначає фактичний рівень їхнього розвитку. За показниками фізичного, психічного, соціального розвитку вони дуже різняться.
   Враховуючи ці особливості, важливо забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність. Рівні стартові можливості потрібно надати всім дітям п’ятирічного віку, незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти.
   Причиною особливої уваги до п’ятирічок є і те, що школа перейшла на новий зміст, структуру і термін навчання. До першого класу йдуть переважно діти шестирічного віку, тому тепер як ніколи важливо забезпечити наступність дошкільної і початкової освіти, яка передбачає забезпечення зв’язку між  обсягом життєвої компетентності, набутої дитиною до початку шкільного навчання й змістом навчальних предметів початкової школи.
   Мотивом внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо п’ятирічок є й те, що Україна входить в Європейський освітній простір, тому на часі – створення нової освітньої системи, яка б поєднала національні традиції та основні досягнення світової педагогічної науки.

Нормативно-правове забезпечення організації  підготовки дітей дошкільного віку до майбутнього шкільного життя
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»
  • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9-611 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9-231 «Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу».
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».
  • Інструктивно-методичні рекомендації  Міністерства освіти і науки України від 02.07.2007 № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу у першому класі».
 
 

 

Дев’ять відповідей на запитання батьків п'ятирічних дітей Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку  1. Примусово ніхто не буде готувати дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.
Ст. 8 Закону України "Про дошкільну освіту" передбачено, що сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. Водночас місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні створити для цього необхідні умови.
Отже, дві сторони однієї дуже важливої справи: перша - відповідальність, впевненість і бажання батьків; друга - відповідальність держави за створення доступності і безоплатності дошкільної освіти.
 
2. Обов'язкова дошкільна освіта для дітей старшого дошкільного віку є необхідністю.
Питання щодо обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало уже давно, тому що всі (в першу чергу батьки) розуміли, що це є необхідністю. Адже це, насамперед, переваги для дитини. Подивимося на це з різних позицій: "дитина і колектив" (вміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки); "дитина і соціум" (вміння спілкуватися з іншими людьми, знаходити правильне рішення і вихід з різних життєвих обставин, бажання для подальшого навчання в школі); "розвиток дитини" (здійснює педагог, який володіє необхідними знаннями та може забезпечувати повноцінний комплексний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку); "дитина і майбутнє шкільне навчання" (забезпечення рівних стартових умов для всіх дітей, фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність тощо). І мабуть тому й відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою щорічно зростав і натепер становить 93,5%.У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, тому що вони будуть впевнені, що їх діти отримають повноцінний розвиток, і що для цього буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.
Окрім того, практика інших країн свідчить про позитивний досвід такої роботи.
 
3. Ніяких спеціальних програм, а тим більше підручників, про які часто згадується у засобах масової інформації, для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку не потрібно.
Освітній процес для дітей старшого дошкільного віку організовується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, як державного освітнього стандарту та програмових вимог.
Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента.
Перелік програм та видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, щороку затверджується Міністерством освіти і науки України та публікується у фахових виданнях.
У роботі з дітьми дошкільного віку також можуть використовуватися програми (додаткові та експериментальні), що схвалені для використання певного регіону науково-методичними радами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Діючі програми передбачають завдання з різних видів роботи з дітьми, у тому числі пізнавальний, мовленнєвий, логіко-математичний, художньо-естетичний, фізичний та соціальний розвиток дітей.
 
4. Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне навчання, діти не повинні сісти за парти, як першокласники у школі, навчатися писати, читати тощо.
Провідною діяльністю у житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати у дітей передумови навчальної діяльності (дотримання правил, вміння стримувати власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися в колективі тощо).
Організація занять (групових, підгрупових, індивідуальних) не будуть дублювати шкільні уроки за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей, не будуть підпорядковані тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін. Одним із основних завдань педагогічних колективів, які працюють з дітьми дошкільного віку, буде створення розвивального середовища для дітей, що передбачає зміщення акцентів з проблеми його дидактичного забезпечення на створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками тощо) і відповідно організація роботи з дітьми у ньому.
 
5. Дітей старшого дошкільного віку приймають до дошкільного навчального закладу протягом календарного року.
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року. І тому це не означає, що дітям старшого дошкільного віку необхідно відвідувати дитячий садок саме з 1 вересня. Батьки повинні вибрати і форму залучення дитини до дошкільної освіти і час, коли віддавати до дитячого садка, враховуючи при цьому різні чинники, у тому числі й стан здоров'я дитини.
 
6. Обов'язковість дошкільної освіти не означає, що діти повинні перебувати у дошкільному навчальному закладі кожного дня та протягом дня.
Законом України "Про дошкільну освіту" (ст.11) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, у тому числі і короткотривалого (на сьогодні в Україні функціонує більше 1 тис. груп короткотривалого перебування).
 
7. Батьки мають право вибирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.
Оптимальний варіант, звичайно, дитячий садок. У разі його відсутності відкриваються групи для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів або інших приміщень, буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, а також діти можуть отримувати дошкільну освіту за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти.
 
8. Ніяких документів про отримання дітьми дошкільної освіти не передбачається.
Положенням про дошкільний навчальний заклад передбачено перелік документів, що необхідні при прийомі дитини до дошкільного навчального закладу (заява батьків або осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров'я дитини, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження).
Прийом дітей до першого класу здійснюється відповідно до наказу міністерства від 07.04.2005р. № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів", яким передбачено, що для зарахування дитини до першого класу батьками або особами, які їх замінюють, подається на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка встановленого зразка.
 
9. Роботу з дітьми старшого дошкільного віку проводять педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту.
У дошкільних навчальних закладах з дітьми старшого дошкільного віку працюють безпосередньо вихователі. Також - музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичні психологи.
До роботи з дітьми, які не відвідують дитячі садки, будуть залучатися ще й соціальні педагоги, вчителі шкіл, які обов'язково будуть обізнані із специфікою організації роботи з дітьми.