Педагогічна рада"Формування природничої компетенції дошкільника засобами проектних технологій та експериментально-дослідницької діяльності». Методична робота
    25 березня в ДНЗ «Ластівка» була проведена педагогічна рада з теми «Формування природничої компетенції дошкільника засобами проектних технологій та експериментально-дослідницької діяльності».
 
    Педрада пройшла у цікавій формі та вирішувалися наступні питання:
  1. Про пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми дошкільного віку.
  2. Про виховання екологічної культури дошкільників, засобами  ТРВЗ.
  3. Про аналіз стану роботи з екологічного виховання та організації пошуково-дослідницької діяльності з дошкільниками.
  4. Брей-ринг «Підвищення екологічної компетентності педагогів».
     Навчити помічати красу довкілля, гармонійно жити з природою та раціонально використовувати її багатства - ось пріоритетні завдання екологічного виховання дошкільників. Чітко усвідомивши в дошкільному дитинстві відповідальність за природу як живий організм, у майбутньому дитина відчуватиме невід'ємну потребу діяти заради збереження та відновлення її багатства.
      Педагоги мали можливість не тільки поділитись власним досвідом роботи, а й познайомились з ефективними методами і приоймами роботи з екологічного виховання.
 
       Кожний учасник заходу брав активну участь у проведенні     педагогічної ради.

 

Колективний перегляд занять до теми Організація занять з екологічного виховання через пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми Методична робота
   Проблема екології є однією з найактуальнішою проблемою сьогодення для кожного жителя нашої планети. Майбутнє людства знаходиться у прямій залежності від екологічної культури особистості. Тому одним із найважливіших завдань, які стоять перед педагогами є формування екологічної культури особистості. Від виховання у дітей культури спілкування із природою формування в них відповідальності та активності щодо її збереження у майбутньому, буде залежати здоров’я та життєдіяльність людства. Немає сумніву в тому, що екологічне виховання треба розпочинати вже в ранньому дитинстві. Саме в цей період дитина вперше знайомиться з природним оточенням. Дошкільний заклад є першою ланкою системи безперервної екологічної освіти.
   16 – 17 лютого 2021 року в   ДНЗ «Ластівка» проводився колективний перегляд занять на тему: «Організація занять з екологічного виховання через пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми».
   Відкриті покази пройшли у всіх вікових групах. Відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», педагогічні працівники сприяли формуванню у дітей уявлень:
  • про природу планети Земля;
  • про природнє середовище;
  • про розмаїття явищ природи;
  • причинно-наслідкові зв’язки в природі;
  • про взаємозалежність природніх умов, світу рослин, тварин, людської діяльності, як позитивного або негативного чинника впливу на природу.
   Заняття були проведені на належному рівні. Дітям було цікаво, вони були активні, показали гарні знання, які отримали з початку навчального року.
                                          
                         

Педагогічна рада «Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу» Методична робота
Проблема логіко-математичного розвитку дітей на сучасному етапі дошкільного дитинства набуває все більшого значення. Це пояснюється позитивним впливом цього процесу на розвиток психічних функцій дитини, вирішення загальних завдань усебічного гармонійного розвитку особистості в дитячому віці. Сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише згідно з чітко розробленими алгоритмами, але й коригувати власні дії у змінних умовах життя. Тому недарма 2020 - 2021 рік є роком математичної освіти в Україні.
 
Відповідно до  річного  плану роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік заплановано та проведено 17.12.2020 року педагогічну раду на тему: «Формування математичної компетенції дошкільників шляхом використання сучасного дидактичного матеріалу» з метою підвищення поінформованості педагогів щодо формування сенсорно- пізнавальної та логіко - математичної компетенції у дітей раннього та дошкільного віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, створення атмосфери взаємодії та взаєморозуміння.


                    

 

ПАМЯКА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА Методична робота
 
Каталог дій, що розцінюються як насильство по відношенню до дітей
(на основі аналізу міжнародних та державних нормативно-правових актів)
Фізичне насильство:
побої
мордування
навмисне травмування
нанесення тілесних ушкоджень
порушення фізичного здоров’я
катування
недбале, брутальне і жорстоке, нелюдське поводження, що принижує гідність
фізичні покарання
зловживання
нехтування
експлуатація дитячої праці
непосильна праця
залучення до праці на виробництві зі шкідливими умовами
використання у жебрацтві
вилучення органів для трансплантації, насильницьке донорство (проведення дослідів)
вбивство
Психологічне насильство
приниження гідності
словесні образи, образливі прізвиська
роздягання дитини перед іншими як спосіб покарання
висміювання недоліків дитини, особливостей сім'ї, сімейних подій
насміханні над виглядом, видом діяльності, поведінкою дітей, які вирізняються серед однолітків
ігнорування фізичних потреб дитини
крик
авторитаризм, вимоги без пояснень
примушування до негативних дій
погрози
цькування
переслідування
залякування
залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та течій
примушення до жебрацтва, бродяжництва
доведення дітей до самогубства
розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника
Сексуальне насильство:
розбещення
зґвалтування
використання неповнолітніх у порнобізнесі (для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів)
посягання на статеву недоторканість, сексуальні домагання
сексуальні зловживання
сексуальна експлуатація неповнолітніх (проституція, примушування, спонукання чи втягнення до заняття проституцією; звідництво, вчинене із залучанням неповнолітнього)
 
Економічне насильство:
відбирання речей, грошей, їжі, на які постраждалий має передбачене законом право
умисне позбавлення житла, їжі, одягу, грошей
вимагання
крадіжка, грабіж
шантаж з метою отримання грошей
незаконне присвоєння власних речей, грошей іншої людини
умисне пошкодження майна та одягу
 
 
Основні поняття
жорстоке поводження з дитиною – будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї або поза нею;
насильство - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одної людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи людини та громадянина і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному здоров'ю;
фізичне насильство– умисне нанесення одним індивідом іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;
сексуальне насильство – протиправне посягання одного індивіда на статеву недоторканість іншого, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітніх;
психологічне насильство– це насильство, пов’язане з дією одного індивіда на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;
економічне насильство– навмисне позбавлення одним індивідом іншого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.
 
Напрями діяльності органів та закладів освіти щодо попередження насильства визначені у наступних документах:
 
1. Закон України «Про освіту», де зокрема вказується, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
2. Закон України «Про загальну середню освіту»:
стаття 5 – завдання загальної середньої освіти: виховання громадянина України; формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
3. Закон України «Про охорону дитинства» визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Зокрема у статті 10 цього закону зазначається, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості, і виключають приниження честі та гідності дитини. Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім'ї та поза її межами встановлюється законодавством.
4. «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» (затверджений Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 16.01.2004 № 5/34/24/11) визначений вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» як обов’язковий для ознайомлення всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників (п.2.2). В цьому документі визначені функціональні повноваження органів та закладів освіти щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми. Отже, органи та заклади освіти:
- здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого поводження з дітьми;
- терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення;
 - уживають заходів для виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, притягують до дисциплінарної відповідальності співробітників, учнів та інших осіб, які допускають жорстоке поводження з дітьми;
керівники навчальних закладів зобов’язують педагогічних працівників, зокрема класних керівників, проводити попереджувальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження  дітьми в сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів;
класні керівники організовують роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.
Висновок: Якщо до будь кого із працівників органів внутрішніх справ, органів та закладів освіти, охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів служб для молоді звернулась дитина з приводу жорстокого поводження з нею - той, до кого звернулась дитина (державний посадовець, лікар, вчитель, вихователь, працівник соціальної служби, міліції і т. п.) зобов’язаний оформити письмово звернення дитини і передати його до відповідного територіального підрозділу Служби у справах дітей протягом однієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).
 
5. «Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» (затверджений Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань 14.06.2006 N 1983/388/452/221/556/596/106), в якому зокрема зазначається, що міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (відділи) освіти і науки обласних, міських, районних державних адміністрацій, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади:
- за запрошенням управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту беруть участь у роботі дорадчого органу;
- повідомляють центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- ведуть внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога, та інформують про це служби у справах неповнолітніх і центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- забезпечують роботу шкільного психолога з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- можуть створювати при освітніх закладах об'єднання батьків, педагогів, громадськості щодо забезпечення педагогічного впливу на дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та схильних до протиправних дій, залучають до цієї роботи соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- проводять профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, контролюють відвідування ними навчальних закладів та якість навчання;
- уживають невідкладних заходів щодо активного залучення до громадської та гурткової роботи в середніх загальноосвітніх школах та позашкільних навчальних закладах дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- проводять спільно з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім'ї, профілактику жорстокого поводження в родинах тощо;
- залучають працівників освіти до соціального інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких виховуються діти шкільного віку;
- сприяютьрозповсюдженню в навчальних закладах соціальної реклами з питань профілактики здорового способу життя.
6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» від 23.08.2006 № 631 визначає завдання педагогічних працівників:
- здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнівської молоді;
- виховувати взаємоповагу та навчати дітей і батьків способів конструктивної взаємодії в сім’ї;
- створити інформаційні куточки для учнів із переліком організацій, куди можна звернутися з приводу насильства.
7. Наказ Міністерство освіти і науки України «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» від 25.12.2006 № 844наголошує на:
- обов’язку педагогічних працівників неухильно виконувати законодавство України щодо охорони прав дитинства в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини;
- обов’язку керівників навчальних закладів організувати просвітницько-профілактичну роботу з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, в тому числі і з батьками, з метою недопущення випадків фізичного і психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми, втягнення їх до злочинної діяльності тощо.
8. Наказ Міністерство освіти і науки України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 № 59 наголошує на обов’язку керівників навчальних закладів:
- ознайомити всіх педагогічних працівників та забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»;
- збільшити кількістьпсихологічних факультативних занять з психології та тренінгів із формування соціальних навичок у дітей;
- широко залучати органи учнівського врядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи
 

Педагогічна рада "Соціально особистісний розвиток дошкільників" Методична робота
04 грудня в дошкільному закладі «Ластівка» була проведена педагогічна рада на тему «Соціально особистісний розвиток дошкільників» з метою вивчення змісту та структури нової редакції БКДО з освітньої лінії «Дитина в соціумі» та планування освітньої діяльності у відповідності до сучасних вимог.
 Щоб закріпити знання педагогів про зміст та завдання соціально-особистісного розвитку дошкільників вихователь-методист провела тренінгове заняття за змістом Базового компонента освітньої лінії «Дитина в соціумі». Така форма проведення спонукала педагогів діяти у напрямі позитивних змін з чітким баченням поставленої мети та способів її досягнення. Була створена атмосфера підтримки і порозуміння у педагогічному колективі, що розвиває стратегічне, корпоративне, інноваційне мислення педагогів.

         
                                     
                                                                                                                                                
                                                                                                                         

Колективний перегляд за освітньою лінією "Дитина в соціумі" Методична робота
    21 листопада 2019 р. у дошкільному навчальному закладі «Ластівка» відбувся колективний перегляд занять для вихователів по реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі», з метою розширення знаннь педагогів про зміст та завдання соціально-особистісного розвитку дошкільників через показники компетентності (сім’я, родина, інші люди, дитяче товариство, об’єднання людей; сприяти формуванню професійних якостей педагога.
    Цікаві, змістовні  інтегровані заняття показали вихователі:
-  Терешкова А.О. з дітьми раннього віку на тему «І в садочку і в родині, жити весело дитині»,
- Клюшник Т.Ю. з дітьми 4 року життя «На день народження до ляльок»,
- Шевченко Годун  Н.С. з дітьми 5 року життя «В королівстві добрих справ»,
- Світлична В.О. з дітьми 6 року життя «Добре діло роби сміло»,
-  Філатова Л.В. з дітьми 6 року життя «Ми діти планети Земля».
     Після проведених форм роботи вихователі мали можливість зробити висновок, що соціалізація - складний і багатогранний процес, який триває все життя людини, а його основи закладаються в дошкільному дитинстві. 


          

 
                                                                                                                

Педагогічна студія груп старшого дошкільного віку Методична робота
20 листопада на базі дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ «Ластівка»  була проведена педагогічна студія груп старшого дошкільного віку на тему «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості дошкільника». Участь взяли вихователі старшого дошкільного віку міста Охтирка. Педагоги мали можливість переглянути інтегроване заняття «Щоб щасливо жити, треба з усіма дружити», яке в цікавій формі провела вихователь Курнєва О.М.  Під час проведення заняття були використані інноваційні технології з використанням коректурних таблиць, складання  розповіді за опорними схемами. Керівник студії вихователь-методист Кулініч Л.І. з педагогами провела тренінгове заняття за змістом освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента». Педагоги мали можливість підвищити знання   щодо змісту освітньої лінії «Дитина в соціумі» та сформувати усвідомлення відмінностей між ключовими поняттями «родинно-побутова компетенція» і «соціально-комунікативна компетенція». Дана форма роботи сприяла розвитку професійної майстерності під час планування послідовності реалізації завдань даної освітньої лінії.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Семінар практикум "Соціалізація - основа успішного розвитку особистості дошкільника" Методична робота
     13 листопада 2019 року у ДНЗ «Ластівка» пройшов семінар-практикум на тему «Соціалізація – основа успішного розвитку дошкільника».
   Вихователь-методист ДНЗ Кулініч Л.І. ознайомила педагогів з планом семінару практикуму, надала експрес-інформацію щодо поняття «соціалізація дошкільника», принципів успішної соціалізації дитини та шляхів її реалізації.
    З метою підвищення психолого-педагогічної підготовки педагогів з даної проблеми з учасниками заходу проведено ряд вправ, які розкрили важливі виховні фактори соціалізації дошкільника.
   Вихователі підвели підсумки семінару практикуму і дійшли висновку, що основою соціалізації дошкільника є найближче соціальне оточення, в якому проходить життя і діяльність дитини, тобто середовище – сім’я, дитячий колектив, товариші, дорослі люди, з якими безпосередньо спілкується малюк.
                       
                       

Методичний квест "Наступність у роботі закладів дошкільної освіти і початкової ланки" Методична робота
   Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у ро­боті дошкільного закладу та школи важливо дотримуватись певних умов:
- співробітництво має бути довготривалим і нерозривним;
-  ро­бота - системною і плановою;
 - завдання - комплексними та інтег­рованими.
 А отже, має забезпечуватися наступність між Державними стандартами дошкільної і початкової освіти.
   З метою забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти умовах освітньої реформи «Нова українська школа» в ДНЗ «Ластівка» 15.11.2019р. було проведено методичний квест «Наступність у роботі закладів дошкільної освіти і початкової школи».
    Вихователь групи старшого дошкільного віку «Вишенька» Філатова Любов Володимирівна провела інтегроване заняття на тему «Кольори знайди, веселку склади». Вихователь разом з дітьми мала можливість показати набуті знання на практиці   вчителям початкових класів ЗОШ №11   з освітніх ліній «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в природньому довкіллі».
                                                                             

Виставка осінніх поробок "Осінні фантазії малят" Методична робота
Щорічно у дошкільному навчальному закладі «Ластівка» проводиться виставка дитячих поробок «Осінні фантазії малят». І кожного року вражають фантазія, талант та майстерність виконання робіт! Всі роботи, котрі були представлені на виставці, заслуговують похвали! Тому вкотре, дякуємо всім вихованцям та їхнім батькам за участь у виставці!  Чекаємо на такі ж чарівні роботи в наступному році!
                                 
                                                                         

1 2 3 4 5