НОВА РЕДАКЦІЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 33 від 12 січня 2021 року
Про затвердження Базового
компонента дошкільної освіти
(Державного стандарту дошкільної
освіти) нова редакція

 
     На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» та враховуючи рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2020 протокол № 12/1-2
     НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, що додається.
2. Міністерству освіти і науки України, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити впровадження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, затвердженого пунктом 1 цього наказу.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)».
4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку в архіві.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Любомиру Мандзій.
 
 
Міністр                         Сергій Шкарлет
 
Нова редакція Базового компонента - Новий державний стандарт

На що слід звернути увагу
 
 (За матеріалами журналу “Практика управління дошкільним закладом” 1/2021)
1. ВИМОГИ ТА УМОВИ
Базовий компонент дошкільної освіти — це державний стандарт (далі — Стандарт), що містить:
 • державні вимоги до компетентностей і результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7) років);
 • умови, за яких їх можна досягнути відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.
В основу Стандарту покладено ідеї: гуманістичної педагогіки, патріотичного і громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку й теорію природовідповідності.
Спрямований на збереження самоцінності дошкільного дитинства, рівний доступ до дошкільної освіти для всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі.
 

2. СКЛАДНИКИ
 • Цінності дошкільної освіти;
 • базові принципи реалізації Стандарту;
 • становлення компетентностей дитини під час здобуття дошкільної освіти;
 • умови реалізації Стандарту;
 • участь родини у розвитку дитини;
 • взаємодія закладу освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу;
 • педагог / вихователь як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини;
 • зміст та організація освітнього процесу;
 • універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти;
 • наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини;
 • обов’язки суспільства / громади в забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти.
3. ЦІННОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
 • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
 • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
 • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
 • цінування життя й благополуччя як уміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;
 • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
 • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.
 
4. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ
 • Демократичність — формування засад демократичного суспільства, де кожен / кожна можуть бути почутими, мають право на самовираження та активну участь;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками;
 • забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору — основи соціальної, екологічної та економічної свідомості, відповідальності за власні дії та їх наслідки для довкілля;
 • міжвідомча взаємодія — співпраця закладів освіти з психологічною, соціальною та медичною службами;
 • державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації, керівництві й управлінні дошкільною освітою;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу — засновників закладів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, керівників та працівників закладів дошкільної освіти, фахівців, що надають освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців.
 
5. СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ключові компетентності під час здобуття дошкільної освіти формуються за різними освітніми напрямами, що спрямовані на розвиток особистості дитини.
Освітні напрями визначають зміст роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримкою батьків в умовах родинного виховання.
Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини:
 • емоційно-ціннісного ставлення;
 • сформованості знань;
 • здатності та навичок до активного, творчого впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності.
6. ОСВІТНІ НАПРЯМИ ІНВАРІАНТНОГО СКЛАДНИКА
 • «Особистість дитини»: рухова, здоров’язбережувальна, особистісна компетентності;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентності;
 • «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток;
 • «Гра дитини»: ігрова компетентність;
 • «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність;
 • «Мовлення дитини»: мовленнєва, комунікативна, художньо-мовленнєва компетентності;
 • «Дитина у світі мистецтва»: мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентність.
 
7. ОСВІТНІ НАПРЯМИ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА
 • «Особистість дитини. Спортивні ігри»: спортивно-ігрова компетентність — шахи, футбол, баскетбол;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»: цифрова компетентність;
 • «Мовлення дитини. Основи грамоти»: мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти;
 • «Мовлення дитини. Іноземна мова»: мовленнєва компетентність у сфері іноземної мови;
 • «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»: соціальна компетентність і навички фінансової грамотності;
 • «Дитина у світі мистецтва. Хореографія»: хореографічна компетентність.
 
8. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
 • Вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична, інформаційно-комунікаційна;
 • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, інноваційність, екологічна;
 • громадянська та соціальна, культурна;
 • підприємливість та фінансова грамотність.
9. НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ
Забезпечується завдяки:
 • узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної та початкової освіти;
 • визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам діяльності;
 • використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку дітей;
 • послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у формуванні компетентностей дитини.
Організовуємо освітній процес
Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти: вивчаємо за п’ять хвилин


 
1. ВИМОГИ ТА УМОВИ                                           
Базовий компонент дошкільної освіти — це державний стандарт (далі — Стандарт), що містить:
 • державні вимоги до компетентностей і результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7) років);
 • умови, за яких їх можна досягнути відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.
В основу Стандарту покладено ідеї: гуманістичної педагогіки, патріотичного і громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного віку й теорію природовідповідності.
Спрямований на збереження самоцінності дошкільного дитинства, рівний доступ до дошкільної освіти для всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі.
 

                                                                                                                                                                            
2. СКЛАДНИКИ                                                                                                                       
 • Цінності дошкільної освіти;
 • базові принципи реалізації Стандарту;
 • становлення компетентностей дитини під час здобуття дошкільної освіти;
 • умови реалізації Стандарту;
 • участь родини у розвитку дитини;
 • взаємодія закладу освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу;
 • педагог / вихователь як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини;
 • зміст та організація освітнього процесу;
 • універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти;
 • наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини;
 • обов’язки суспільства / громади в забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти.
3. ЦІННОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 • Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;
 • щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;
 • повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;
 • зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;
 • цінування життя й благополуччя як уміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;
 • розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;
 • збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.
4. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ
                                                                                                   
 • Демократичність — формування засад демократичного суспільства, де кожен / кожна можуть бути почутими, мають право на самовираження та активну участь;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками;
 • забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору — основи соціальної, екологічної та економічної свідомості, відповідальності за власні дії та їх наслідки для довкілля;
 • міжвідомча взаємодія — співпраця закладів освіти з психологічною, соціальною та медичною службами;
 • державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації, керівництві й управлінні дошкільною освітою;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу — засновників закладів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, керівників та працівників закладів дошкільної освіти, фахівців, що надають освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців.
5. СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

                                                                                                     

Ключові компетентності під час здобуття дошкільної освіти формуються за різними освітніми напрямами, що спрямовані на розвиток особистості дитини.
Освітні напрями визначають зміст роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримкою батьків в умовах родинного виховання.
Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини:
 • емоційно-ціннісного ставлення;
 • сформованості знань;
 • здатності та навичок до активного, творчого впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності.
6. ОСВІТНІ НАПРЯМИ ІНВАРІАНТНОГО СКЛАДНИКА

                                                                                                      
 
 • «Особистість дитини»: рухова, здоров’язбережувальна, особистісна компетентності;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентності;
 • «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток;
 • «Гра дитини»: ігрова компетентність;
 • «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність;
 • «Мовлення дитини»: мовленнєва, комунікативна, художньо-мовленнєва компетентності;
 • «Дитина у світі мистецтва»: мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентність.
7. ОСВІТНІ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА НАПРЯМИ

                                                                                                         
 
 • «Особистість дитини. Спортивні ігри»: спортивно-ігрова компетентність — шахи, футбол, баскетбол;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»: цифрова компетентність;
 • «Мовлення дитини. Основи грамоти»: мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти;
 • «Мовлення дитини. Іноземна мова»: мовленнєва компетентність у сфері іноземної мови;
 • «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»: соціальна компетентність і навички фінансової грамотності;
 • «Дитина у світі мистецтва. Хореографія»: хореографічна компетентність.
8. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
                                                  
 • Вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична, інформаційно-комунікаційна;
 • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, інноваційність, екологічна;
 • громадянська та соціальна, культурна;
 • підприємливість та фінансова грамотність.
                                                                              ​

9. НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ
Забезпечується завдяки:
 • узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної та початкової освіти;
 • визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам діяльності;
 • використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку дітей;
 • послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у формуванні компетентностей дитини.