ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
РОЗДІЛ І. Особливості організації освітнього процесу:
- повна назва закладу дошкільної освіти
- нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності
 
Розділ ІІ. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність:
- завдання роботи закладу на навчальний рік
- інноваційна діяльність
 
РОЗДІЛ ІІІ. Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності
 
РОЗДІЛ ІV. Інструменти забезпечення якості освіти
- кадрове забезпечення
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
- предметно-просторове середовище закладу
 
РОЗДІЛ V. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу
 
РОЗДІЛ VІ. Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини напередодні вступу до школи
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.
 
Прогнозований результат освітньої програми
 
Для ДНЗ «Ластівка»:
 • буде налагоджена система управління якістю освіти дошкільників;
 • органи державного і місцевого самоуправління закладом забезпечать підвищення якості освіти дітей і розширення позабюджетних коштів;
 • розвиток співробітництва з іншими соціальним системами;
 • будуть поновлюватися і розвиватися матеріально-технічні і медико-соціальні умови перебування дітей в ДНЗ.
Для педагогів:
 • кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;
 • кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;
 • буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;
 • підтримка інноваційної діяльності.
Для вихованців і батьків:
 • кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;
 • міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального педагогічного і медико-соціального супроводу для кожної дитини;
 • кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ДНЗ, можливість вибору додаткових програм розвитку;
 • якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;
 • система додаткової освіти доступна і якісна.
Основні показники реалізації освітньої програми
Виконання освітньої програми дасть змогу:
 • удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;
 • забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;
 • створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;
 • забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;
 • розширити спектр додаткових освітніх послуг;
 • забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та передшкільного віку;
 • задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;
 • удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;
 • упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;
 • упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства;
 • використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.
РОЗДІЛ І
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
1.Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської ради Сумської області комунальної форми власності.
 
2. У своїй діяльності керується такими нормативно - правовими документами:
         - Конституція України;
         - Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
         - Конвенція  ООН про права дитини;
          - Базовий  компонент дошкільної освіти України.
         -Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305;
          - Статуту закладу;
          - Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178;
            -Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553;
             -Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 ( із змінами);
             -Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522;
             - Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633;
             - Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473), 
             - Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;
              -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»;
              - Інструктивно-методичний лист МОН молодь спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;
               -Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»;
                -Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого дошкільного віку» від 19.08.2011 р. № 1/9-634;
               - Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 №1/9-249);
              - Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 №1/9-396;
              - Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
             - Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р. №641);
              -  Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (лист від 25.07.2016№1/0-396)
              - Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);
              - Листа МОН від 09.08.2021 р. № 1/9-404 «Про переліки навчальної
літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для
використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році»;
             - Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного
переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»;
            - інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
3.Пріоритетний напрямок роботи закладу дошкільної освіти:
 
- пізнавально- творчий
4.Мова навчання:
- українська
5. Режим роботи закладу:
 
Заклад працює за 5-денним режимом роботи
 
Режим роботи закладу 7.00 – 17.30.
 
Режим роботи чергових груп 6.30 – 18.30
 
6. Мережа груп:
У 2021-2022 навчальному році укомплектовано 5 вікових груп:
Кількість
груп
Вік дітей Назва групи Кількість дітей Вихователі
1 ранній вік третій рік життя Гр. «Малинка»
 
20 Кушнарьова Л.М.
Перехода Ж.А.
2 молодший дошкільний  вік четвертий рік життя Гр. Вишенька»
 
17 Філатова Л.В.
Світлична В.О.
Гр. «Суничка» 17 Шевченко Годун Н.С.
Хілобок З.В.
1 середній дошкільний вік п'ятий рік життя Гр. «Калинка» 21 Мороховська М.В. Терешкова А.О.
 
1 старший дошкільний вік шостий рік життя Гр. «Яблучко» 32 Клюшник Т.Ю.
Липська О.О.
 
7. Форми організації освітнього процесу:
     При організації роботи ДНЗ «Ластівка» всі працівники керуються планом
роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік, який розглядається на
педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується директором закладу.
     Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізується через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 276.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).
  У освітньому процесі дошкільного навчального закладу «Ластівка» передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії, спостереження, організовані ігри тощо.
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.
 
Види занять
 
За змістовими напрямами освітньої роботи:
-  з фізичного розвитку (фізична культура, валеологічне виховання);
- з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);
-  з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення, поповнення словника, граматична складова мовлення, граматика, в т.ч. підготовка руки до письма);
- з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність).
 
За змістом:
-  односпрямовані або предметні (з одного виду діяльності)
- різноспрямовані або міжпредметні (носять інтегрований або комплексний характер).
 
За дидактичними цілями розрізняють такі види занять:
-  на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь;
- на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду;
- мішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок.
 
За способом організації дітей заняття бувають:
- фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей;
- підгрупові, для яких дітей організують по 8-15 залежно від загальної кількості;
- індивідуально-підгрупові (індивідуально-групові), на яких діти об’єднані по 4-8 осіб;
- індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4.
 
За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання виділяють такі види занять:
- комбіновані - певна комбінація наочних, словесних, практичних методів і прийомів, різних засобів навчання – вправ, ігор, іграшкової, предметної, ілюстративної наочності, літературних, музичних творів тощо;
- ігрові та сюжетно-ігрові - вирішується за допомогою спеціально підібраних ігор (дидактичних, рухливих, елементів ігор-театралізацій, драматизацій, конструксторсько-будівельних та інших) чи ігрових вправ;
- домінантні – заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності.
 
Форма планування роботи з дітьми
    При організації роботи ДНЗ всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.
    Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх ліній, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
     В освітньому процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей
 • спеціально організована навчальна діяльність (заняття);
 • рухова;
 • природнича;
 • дослідницька;
 • трудова;
 • образотворча;
 • музична;
 • театральна;
 • літературна;
 • сенсорно-пізнавальна і математична;
 • мовленнєва;
 • індивідуальна робота;
 • соціокультурна.
   Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.
    Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи такі види планування:
- перспективне
- календарне.
    Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми.
   Перспективний план розробляється на місяць наперед. В ньому зазначається:
-  комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;
-  робота з батьками на місяць;
-  теми тижнів;
-  орієнтовний розподіл занять на тиждень;
-  планування другої половини дня
Календарні плани складаються вихователями на наступний день (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:
- дата;
- тема блоку та теми тижнів;
-  мета освітньої діляльності за темою блоку (на місяць);
- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;
- орієнтовний розподіл занять на тиждень;
- робота з батьками на місяць;
- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми днів згідно з темою тижня);
     Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться:
- дата,
- вид заняття,
- види музичної діяльності на занятті,
- етапи вивчення музичного репертуару.
    Плани складаються музичним керівником на тиждень вперед. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей.
    Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:
- перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;
- перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання (циклограма рухливих ігор);
- календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, групою тощо.
     Плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед. Форма написання планів затверджується на першому засіданні педагогічної ради на початок навчального року.
     Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу та є складовою частиною річного плану роботи закладу.
     Перспективні плани роботи з дітьми, перспективно-календарний план
 музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку погоджується
вихователем-методистом кожного місяця.
8. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності
При визначенні навчального навантаження в ДНЗ «Ластівка» було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.
Тривалість спеціально організованих занять становить:
у групі раннього віку 10-15 хвилин
у молодшій групі не більше 15-20 хвилин
у середній групі 20-25 хвилин
у старшій групі 25-30 хвилин
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин
 
Вік дітей Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Кількість занять на тиждень  
Групи раннього віку «Вишенька»
«Калинка»
(3 рік життя)
Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1  
Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям» 1 інтегроване  
Заняття «Сенсорний розвиток» 1  
Заняття «Розвиток мовлення» 1  
Заняття «Образотворча діяльність» 2  
Заняття «Музична діяльність» 2  
Заняття «Фізичний розвиток» 2  
10 занять/тиждень  
Група молодшого дошкільного віку «Калинка»
(4 рік життя)
Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1  
Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям» 1 інтегроване  
Заняття «Логіко-математичний розвиток» 1комплексне  
Заняття «Розвиток мовлення» 3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)  
Заняття «Образотворча діяльність» 2  
Заняття «Музична діяльність» 2  
Заняття «Фізичний розвиток» 3    (2)
      (1)
 
Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)  
11 занять/тиждень  
Група середнього дошкільного віку «Яблучко»
(5 рік життя)
Заняття «Ознайомлення із соціумом» 2 (1 тематичне, 1 інтегроване)  
Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям» 1 комплексне  
Заняття «Логіко-математичний розвиток» 1 тематичне,  
Заняття «Розвиток мовлення» 1 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 інтегроване)  
Заняття «Образотворча діяльність» 2  
Заняття «Музична діяльність» 2  
Заняття «Фізичний розвиток» 3    (2)
      (1)
 
 
Прогулянка-похід  
Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)  
12 занять/тиждень  
Група старшого дошкільного віку
«Суничка»,
(6 рік життя)
Заняття «Ознайомлення із соціумом» 1 (1 тематичне, 1 інтегроване, 1 комплексне)  
Заняття «Ознайомлення з природним довкіллям» 1(1 тематичне, 1 інтегроване)  
Заняття «Логіко-математичний розвиток» 2  
Заняття «Розвиток мовлення» 3 (1 тематичне, 1 комплексне з худ. літературою, 1 елементи грамоти)  
Заняття «Образотворча діяльність» 3  
Заняття «Музична діяльність» 2  
Заняття «Фізичний розвиток» 3    (2)
      (1)
 
Прогулянка-похід  
Фізкультурний комплекс (на свіжому повітрі)  
    15 занять/тиждень  
 
9. Гурткова робота
 
Назва гуртка Спрямування Кількість дітей Графік роботи Керівник гуртка
1 «Умілі рученята» Художньо-творчий 10
5 р. ж.
 Понеділок
15.30 –15.55
  Шевченко Годун Н.С.
2 «Танцювальна мозаїка» Художньо-естетичний 10
6 р. ж.
Вівторок
15.30 –15.55
Лапіна І.М.
3 «У пошуках знахідок» Пошуково-дослідницький 10
6 р. ж.
Середа
15.30 –15.55
 Клюшник Т.Ю.
4 «Весела аеробіка» Фізкультурно-оздоровчий 10
6 р. ж.
Четвер
15.30 –15.55
Ткаченко Т.М.
РОЗДІЛ ІІ.
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ІННОВАЦІЙНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Завдання роботи закладу на навчальний рік:
1.Формування життєвої компетентної особистості шляхом використання інноваційних та освітніх технологій.
2.Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку.
3. Продовжувати формувати зв’язне українське мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.
4. Продовжити роботу щодо забезпечення наступності та взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
 
Шляхи реалізації завдань:
 • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
  • Блочно-тематичне планування
  • Організація розвивального середовища
  • Інтеграція різних видів діяльності
  • Використання освітніхтехнологій
  • Співпраця з родинами вихованців
Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2022 р.:
1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.
3. Забезпечення умов для загартування дитячого організму.
2. Інноваційна діяльність
 
 
Інноваційна технологія
 
Група
 
Педагоги
 
1 Технологія «сторітелінг» група молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) «Калинка» Терешкова А.О., Мороховська М.В.
2 -Коректурні таблиці за методичним посібником Н. Гавриш, О. Безсонова 
 «Калейдоскоп інформаційно – ігрової творчості дітей»;
група старшого дошкільного віку (6 р.ж.)
«Яблучко»
Клюшник Т.Ю., Липська О.О
3 -«Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації»;
-Технологія навчання дітей ранньому читанню М.О. Зайцева.
- ТРВЗ
молодший  дошкільний вік
(4р.ж.) «Суничка»
Шевченко Годун Н.С.,
4 - Методика К.Орфа,
-ТРВЗ
дошкільні групи Музичний керівник Лапіна І М.
5 Технологія «лепбук»
Музейна педагогіка
 
дошкільні групи Всі педагоги
 
РОЗДІЛ ІІІ.
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 1. Програми, які забезпечують реалізацію інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти
 
У 2021-2022 навчальному році Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка» в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту - Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:
 
комплексні освітні програми:
- програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (Кононко О.Л.)
 
парціальні освітні програми:
    -  «Казкова фізкультура» (Єфименко М.М.);
    -  «Скарбниця моралі» (Лохвицька Л.В.);
    - «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.);
    - «Україна - моя Батьківщина» (О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М.).
 
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу  педагоги користуються переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році. 
 1. Програми гуртків
 • «Умілі рученята», укладач Смик О.А., вихователь Кролевецького дошкільного навчального закладу №9 «Ромашка»;
 • «Весела аеробіка», укладач Саприкіна С.М.,  вихователь Шостинського дошкільного навчального закладу №25 «Теремок»;
 • «У пошуках знахідок» укладач Криворот Л.В., вихователь Охтирського дошкільного навчального закладу «Берізка»;
 • «Танцювальна мозаїка», укладач Анцібор Т.В., музичний керівник Роменського дошкільного навчального закладу №1 «Чайка».
РОЗДІЛ V.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 1. Кадрове забезпечення
Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. У 2021-2022 н.р. в ДНЗ «Ластівка» працюватимуть відповідно педагогічні працівники та сестра медична:

з/п
 
Прізвище, ім’я по-батькові
 
Посада  
Освіта
 
Місячне
навантаження
Кваліфікаційна
категорія
 
1.        1 Гончаренко М.В. Директор Базова вища 1.0 І  
2.        2 Кулініч Л.І. Вихователь- методист Базова вища 1.0 Вища  
3.        3 Горбацька Н.В. Сестра  медична Неповна вища 1.0    
4.        4 Бойко І.Б. Практичний  психолог Базова вища 0.5    
5 Лапіна І.М. Керівник музичний Неповна вища 1.25    
5.        6 Ткаченко Т.М. Інстр. з   фізкультури Неповна вища 0.67    
6.        7 Перехода Ж.А. Вихователь Неповна вища 1.0    
7.        8 Філатова Л.В. Вихователь Базова вища 1.0  І  
8.        9 Терешкова А.О. Вихователь Базова вища 1.0  ІІ  
9.        10 Мороховська М.В. Вихователь Базова вища 1.0    
10.      11 Пахомова В.О. Вихователь  Базова вища 1.0    
11.      12 Клюшник Т.Ю. Вихователь  Базова вища 1.0 ІІ   
12.      13 Липська О.О. Вихователь Неповна вища 1.0    
13.      14 Кушнарьова Л.М. Вихователь Базова вища 1.0    
14.       15 Шевченко Годун Н.С. Вихователь Базова вища 1.0 І  
 
 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
 
Наявність кабінетів
 •  
 •  
 •  
Кабінет директора
 1.  
 •  
 1.  
Музично-спортивна зала
 1.  
 •  
 1.  
Кабінет психолога
 1.  
 •  
 1.  
Методичний та медичний кабінет
 1.  
Мультимедійна дошка
 1.  
    Телевізор
 1.  
    Музичний центр
 1.  
    Портативні колонки
 1.  
 
 1. Предметно-просторове середовище закладу

з/п
  Ігрова діяльність
%
Рухова
діяльність
%
Художня діяльність
%
Мовленнєво-пізнавальна діяльність % Трудова діяльність
%
Технічні засоби навчання% Загаль-
ний
%
1. Малинка 58 72 137 55 80 15 70
2. Вишенька 133 52 93 133 77 15 84
3. Калинка 51 52 90 162 54 15 71
4. Яблучко 71 52 154 143 72 30 87
5.  Суничка 55 52 88 35 54 15 50
Всього за видами діяльності  
74
 
56
 
112
 
106
 
67
 
18
 
73 %
 
Ранній вік (від народження до 3 років) – 52 %
 
Передшкільний вік ( від 3 до 6 (7 )  років) – 60 %
 
  Загальний по ДНЗ - 73 %
РОЗДІЛ V.
ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ
 ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
У 2021-2022 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження:
 • Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку;
 • молодший та середній дошкільний вік за херсонською моделлю (використовуючи матеріали методичного посібника «моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти»);
 • Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (Лист МОН України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015р. №1/9 - 535)
Термін проведення:
Жовтень – 25.10 – 29.10.2021 р.
Квітень – 25.04 – 29.04.2022 р.

 
РОЗДІЛ VI.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ,
 ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ НАЙІСТОТНІШІ СТОРОНИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ НАПЕРЕДОДНІ ВСТУПУ ДО ШКОЛИ
 
1. Модель випускника закладу дошкільної освіти
 
 Сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні,
оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і
відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність,
самосвідомість, само ставлення, самооцінка;
 сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі
людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної
діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати
бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими
членами суспільства;
 сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до
природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з
природою;
 сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту
предметного світу та світу мистецтва;
 розвинуті творчі здібності;
 сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички,
самостійність, культура та безпека праці;
 сформовані навички культури споживання;
 розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій
діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в
ньому;
 сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання
за інтересами;
 сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та
відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.
 сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності,
володіти способами пізнання дійсності;
 розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;
 сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 сформована культура мовлення та спілкування;
 засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у
різних життєвих ситуаціях.
 сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує
необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;
 сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується
в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з
посібниками;
 спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.